Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

 

Pobierz  wniosek o ustaleniu numeru porządkowego  PDFwniosek.pdfDOCWniosek o nadanie nr.bud..doc

 

USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO DLA BUDYNKU

Pobierz  wniosek o ustaleniu numeru porządkowego  

 I. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 47a ust.1 pkt 1 i art. 47a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 725 z późni. zm.)

II. MIEJSCE POBRANIA WNIOSKU:

Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II piętro, pok. 201) oraz strona internetowa www.lubrza.opole.pl

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urzędu Gminy w Lubrzy z siedzibą przy ulicy Wolności 73, 48-231 Lubrza Sekretariat pok. nr 209

IV.   MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Referat Inwestycji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska (II piętro, pok. 201)  tel. (77) 407 46 54

V.  WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek (zgodny z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów(t.j. Dz. U. z 2012r.
nr 23 poz. 125) do którego należy dołączyć kopię mapy: zasadniczej, ewidencyjnej,
z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu) na której kolorem (podać jakim kolorem) wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

Ponadto prosimy o dołączenie:

 1.      Budynek wybudowany:  

Mapę uzupełniającą pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów - w celu lokalizacji budynku (w przypadku braku mapy uzupełniającej pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów, należy dołączyć  aktualny pełny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapę inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowego budynku, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego).

 

 1.      Budynek będący w trakcie budowy:

     Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – aktualny pełny wypis
z rejestru gruntów,

     Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

     Mapa z projektem zagospodarowania terenu - w celu lokalizacji budynku.

 

 1.      Budynek prognozowany do wybudowania *

     Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – aktualny pełny wypis
z rejestru gruntów.

* – numer porządkowy dla budynku prognozowanego do wybudowania może być nadany w przypadku, gdy działka na której ma być budynek wybudowany znajduje się w terenie przeznaczonym pod przedmiotową zabudowę, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

VI.   OPŁATY:

- za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego-brak opłat

 -za wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego – 17,00 zł.

VII.   SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni od złożenia wniosku. Zawiadomienie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we wniosku).

VIII.   TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

IX.   INNE INFORMACJE 

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

Metryczka
 • opublikowano:
  09-07-2014 10:56
  przez: Tomasz Malinowski
 • zmodyfikowano:
  06-11-2019 09:57
  przez: Tomasz Malinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 2466
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl