Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ - 2010

Strona archiwalna

 

Protokół

oceny ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2010 zadania publicznego z zakresu

OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPELNOSPRA WNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM

 
  1. Termin składania ofert upłynął w dniu 09.02.2010r. o godz. 15:00.
  2. Komisja zebrana na posiedzeniu w dniu11.02.2010r. o godz.10:00 stwierdziła co następuje:

a)      do konkursu zgłoszono 1 ofertę,

b)      data wpływu oferty - 27.01.2010r. godz. 08:50,

c)      nazwa podmiotu uprawnionego ubiegającego się o realizację zadania­

Caritas Diecezji Opolskiej, 45-010 Opole, ul. Szpitalna 5a

d)      Nazwa i adres placówki bezpośrednio wykonującej zadanie­

Stacja Opieki Caritas w Lubrzy, ul. Harcerska 1,48- 231 Lubrza

e)      Oferta złożona została na formularzu sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz.427) Do oferty dołączono wymagane załączniki:

f)       Na podstawie analizy treści merytorycznej oferty ocenia się pozytywnie możliwości realizacji zadania przez Stację Opieki Caritas w Lubrzy. Stacja dysponuje odpowiednim lokalem, zatrudnia 3 pielęgniarki z odpowiednimi kwalifikacjami. Do dyspozycji pielęgniarek pozostają 2 samochody służbowe oraz szeroka gama sprzętu rehabilitacyjnego. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania uwzględnia realne potrzeby wynikające z zakresu rzeczowego zadania określonego na podstawie planowanych działań na rok 2010 ( ok. 160 pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotno – pielęgniarskich, 2800 wizyt domowych, 2880 czynności higieniczno – pielęgnacyjnych, 85 osób korzystających ze sprzętu rehabilitacyjnego).

Całkowity koszt realizacji zadania skalkulowany został na 85176,97 zł w tym:

     - wnioskowana wielkość dotacji: 25 000,00 zł

- wielkość środków własnych 60176,97 zł

Zadania zlecane Caritas Diecezji Opolskiej w okresach poprzednich były realizowane i rozliczane rzetelnie, solidnie i terminowo.

Wnioskowana kwota dotacji nie przekracza wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Reasumując: przedłożona oferta spełnia wszystkie wymagania zarówno określone w ustawie o pomocy społecznej jak i w ogłoszeniu Wójta Gminy Lubrza ; zostaje oceniona pozytywnie i proponuje się zawarcie umowy z Caritas Diecezji Opolskiej 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: mgr Lilla Gąsior
Data wytworzenia: 2010-02-11