Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2010 Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD OSOBAMI CHORYMI, STARSZYMI, NIEPEŁNOSPRAWNYMI W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Strona archiwalna

 

WÓJT GMINY LUBRZA
ogłasza konkurs ofert

NA ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W 2010 ROKU

 

 Realizacja zadań publicznych skierowana jest do;

1.      Organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DZ.,U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2.      Osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 
 
Rodzaj zadania
 

1.      Opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w środowisku domowym.

2.      Poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania.

3.      Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,

4.      Współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

 
 
Wysokość środków finansowych na w/w zadania
 
  1. Na wyżej wymienione zadanie przeznacza się 25.000,00 zł
  2. Dofinansowanie zadania rozpoczyna się po podpisaniu umowy wybranym podmiotem.
 
Termin i warunki realizacji zadania
 

1.      Termin realizacji zadania; od 1 01. 2010r. do 31.12. 2010.

2.      Miejsce realizacji zadania; Gmina Lubrza.

3.      Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami.

4.      Podmiot składający ofertę;

·        wykonuje zadania samodzielnie,

·        posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania

·        posiada doświadczenie w realizacji zadania,

·        posiada szczegółowy program realizacji zadania

·        posiada środki własne na udział w realizacji zadania

 
 
Zasady przyznania dotacji
 

1.      Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza

2.      Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 
 
Termin i miejsce składania ofert
 
  1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie w zaklejonych kopertach z napisem „ Konkurs na realizację zadania……………”(należy wymienić nazwę zadania) w sekretariacie (pok. 210) Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 w godz. od 7 00 do 15 00 lub pocztą na w/w adres. Liczy się data stempla pocztowego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi 10 lutego 2010 r. o godz. 11 00 w pok.212.
 
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
 

1.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  w terminie 7 dni od końcowego terminu składania ofert.

2.      Konkurs zostanie rozstrzygnięty także , gdy wpłynie jedna oferta.

3.      W toku rozpatrywania ofert, oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych dokumentów, informacji lub wyjaśnień.

4.      Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Wójtem a wybranym podmiotem.

5.      Oferty winny być złożone na formularzu kreślonym w Rozporządzeniu Ministra  Polityki Społecznej z 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (DZ.U. Nr 44, poz. 427) i podpisane przez osoby lub osobę uprawnioną na podstawie aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.

6.      Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.

 
 
Do oferty należy dołączyć
 

1.      Szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanego działania.

2.      Informację o terminie i miejscu realizacji zadania.

3.      Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania.

4.      Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.

5.      Informację o wysokości środków finansowych własnych, albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania.

6.      Oświadczenie o wyodrębnieniu dokumentacji finansowo-księgowej dla potrzeb realizacji zadania.

7.      Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie którego dotyczy zadanie.

8.      Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego, ważny 3 miesiące od daty wystawienia.

9.      Kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

10. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok, lub w przypadku krótszej działalności – za miniony okres.

 
 
 
Zrealizowane zadania w roku poprzednim i ich koszty
 

W roku 2008 i 2009 powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Lubrzy, wysokość przyznanej dotacji w roku 2008 i 2009 wynosiła – 25.000,00 zł

 
Postanowienia końcowe
 

1.      Wyniki konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości.

2.      O podjętej decyzji składający ofertę powiadamiany jest pisemnie.

3.      Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

 

Informacja; (77) 4376266 w godz.7:00 - 15:00

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz Gminy - Lilla Gąsior
Data wytworzenia: 2010-01-11
Metryczka
  • opublikowano:
    11-01-2010 20:22
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl