Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA

Strona archiwalna

 

WÓ JT GMINY LUBRZA OGŁASZA Z DNIEM 19 STYCZNIA 2009 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY LUBRZA NA ROK 2009 Z ZAKRESU UPOWSZECHNIENIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY LUBRZA.

 

 

1. Warunki przyznania dotacji - Dotacja na dofinansowanie zadania.
2. Rodzaj zadania – Wspieranie działań na rzecz upowszechnienia kultury
    fizycznej i sportu w środowisku wiejskiem.
3. Termin i warunki realizacji zadania – Konkurs ogłasza się na okres od  2
    marca 2009r. do 31 grudnia 2009r. Realizowanie przedsięwzięcia w ramach 
    zadania – wspieranie działań na rzecz upowszechnienia kultury fizycznej i
    sportu w środowisku wiejskim, promowanie zdrowego stylu życia i sportu na
    wsi.
4. Podmioty uprawnione do składania ofert - organizacje pozarządowe
    prowadzące działalność w zakresie promowania i rozwoju sportu ze
    szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego.
5. Wysokość środków finansowych (dotacji na dofinansowanie)
    przeznaczonych na realizację w/w zadania i warunki przyznania
    dotacji
- środki finansowe w wysokości 35 000,00 zł. Podstawą do
    uruchomienia w/w środków (dotacji) będzie umowa zawarta pomiędzy
    podmiotem zlecającym zadania a podmiotem je wykonującym. Dotacja
    przekazana będzie w czterech  transzach.
6. Termin i miejsce składania ofert - oferty należy składać do dnia  18 lutego
    2009r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Lubrzy ul. Wolności
    73, pok. nr 209 (II piętro) w zaklejonych kopertach z napisem " Oferta na
    realizacje zadania z zakresu promowania, upowszechniania i rozwoju sportu 
    w środowisku wiejskim".
7. Wymogi dotyczące  oferty - oferty należy składać na formularzu określonym
   w załączniku do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 29
   października 2003r. w sprawie oferty realizacji zadania publicznego,
   ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzory  
   sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193 z 2003, poz. 1891).
   Oferta podmiotu powinna zawierać w szczególności:

a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania
    zawierający opis planowanego działania,
b)
informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
c)
kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d
) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających
    realizacje zadania,

e)
informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z 
    innych źródeł na realizację zadania,

f) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
   którego dotyczy zadanie,
g) inne informacje wymagane zgodnie z niniejszym ogłoszeniem o otwartym
    konkursie ofert.

 


8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

a) Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w punkcie 7 niniejszego 
    ogłoszenia,
b) dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego statusu prawnego 
    uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności wystawionego
    nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności
   podmiotu za ubiegły rok lub  - w przypadku krótszej działalności - za okres
   tej działalności.

9.   9. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert - Oferty przedłożone
  do otwartego konkursu będą ocenione przez zespół opiniujący oferty - powołany przez Wójta Gminy Lubrza - w terminie do 7 dni od daty złożenia ofert. Wyboru oferty dokona Wójt Lubrzy i zawrze umowę z podmiotem.

      Kryteria stosowane przy wyborze oferty - przy rozpatrywaniu ofert zespół opiniujący oferty:
a) Dokona oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty
     uprawnione,
b) uwzględni zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość, zakres i miejsce
     działania, oraz kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony ma
     realizować zadanie,
c) dokona oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania,
     w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
d) uwzględni analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w
    okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób 
    rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
e)
uwzględni wysokość dotacji która jest przeznaczona na realizacje zadania.

      10. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego
     zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

11. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji będą
     podane do wiadomości publicznej.

12. Zadania z zakresu pomocy społecznej zrealizowane przez Gminę Lubrza  w roku  2008.

-
wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, dotacja
  35.000.00 zł dla Gminnego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe” w Lubrzy

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Lubrza

                                                                                  /-/ mgr Stanisław Jędrusik

 

informację wytworzył(a) mgr inż. Sebastian Siorak
za treść odpowiada: mgr Lilla Gąsior
Data wytworzenia: (2009-01-19)