Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Strona archiwalna

 

Lubrza: Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012
Numer ogłoszenia: 227204 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 77 4074650, faks 77 4074651.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubrza.opole.pl, www.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do Gimnazjum i Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: : jest bezpieczny i punktualny przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkół Podstawowych na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2011/2012 wraz z odwiezieniem tych dzieci do miejsca zamieszkania Zakres usługi obejmuje: Dowóz: I trasa: Trzebina (1dziecko) - Skrzypiec (14 dzieci) - Dytmarów (20 dzieci) - ZPS Lubrza II trasa: Krzyżkowice (24, z tego 5 dzieci do Przedszkola Dytmarów, 10 uczniów Niepubliczna Szkoła Podstawowa Dytmarów) - Jasiona (26 dzieci ) - ZPS Lubrza - GPP Lubrza (W miesiącach zimowych tj. 01.11.do 31.03. objazd przez Prudnik) Odwóz: I trasa13:35: GPP Lubrza - ZPS Lubrza - Prężynka - Jasiona - Trzebina - ZPS Lubrza (W miesiącach zimowych tj. 01.11.do 31.03. objazd przez Prudnik) II trasa14:30: ( dwa dni w tygodniu) ZPS Lubrza - Jasiona - Skrzypiec - Dytmarów - Krzyżkowice lub 15:25 (trzy dni w tygodniu) trasa jak wyżej. Uczniowie powinni być dowiezieni na teren szkoły co najmniej 5 min. przed rozpoczęciem nauki. Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawca, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć od dnia 01.09.2011r. w jednostkach oświatowych i stanowić będą załącznik do umowy. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na : -skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego - odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy lub innych przyczyn Wykonawca zostaje powiadomiony przez szkołę o zmianie terminu dowozu lub odwozu dzieci. Odwożenie dzieci do miejsca zamieszkania odbywało będzie się w godzinach ustalonych w harmonogramie. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu i odwozu. -wykaz kursów, miejscowości, ilości dzieci do przywiezienia i odwiezienia po lekcjach może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach. - harmonogramu który ulegnie zmianie w czasie trwania roku szkolnego, zostanie on przekazany niezwłocznie Wykonawcy. Długość poszczególnych tras zostanie określona przez Wykonawcę po przeprowadzeniu wizji lokalnej, przed sporządzeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych dzieci. W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizje lokalną i zaproponować optymalny przebieg tras przewozu oraz oszacować liczbę kilometrów na poszczególnych trasach. Organizacje dowozów na poszczególnych trasach należy dostosować do ilości dojeżdżających dzieci oraz do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. Przykładowy wykaz tras został przedstawiony w załączniku nr 9 i 10 do SIWZ. Utrzymanie regularnych połączeń komunikacyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wymaga jednoczesnego kursowania: -jeden autobus dla dowozu i odwozów co najmniej 41 miejsc siedzących.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, lice) - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże że posiada uprawnienia (licencję) do wykonywania działalności polegającej na zarobkowym przewozie osób pojazdami samochodowymi.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz wykonywanych w okresie trzech lat usług, lub że wykonał w tym okresie min jedną usługę rodzajowo poruwnywalną z przedmiotem niniejszego postępowania polegającą na dowozie dzieci do szkół.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, -warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 4 kierowcami autobusów z uprawnieniami i z min. 1 rocznym doświadczeniem w zakresie przewozu osób, Wykonawca powinien posiadać pojazdy do wykonania zamówienia w ilości: autobus 2 szt. 44 miejsca siedzące. Pojazdy winny posiadać ważne na dzień składania ofert pakiet ubezpieczeń OC i NNW dla każdego z pojazdów.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        sytuacji ekonomicznej i finansowej -warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, na kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących okolicznościach: 1. Konieczności wykonania dodatkowych usług w przypadku: a) wystąpienia w trakcie realizacji niniejszej umowy konieczności wykonania usług dodatkowych, nie objętych zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego będzie uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, b) działaniem zdarzeń losowych 2. Zmniejszenia zakresu umownego usług z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego 3. Zmniejszenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego koniecznością zmniejszenia zakresu umownego usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubrza.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.08.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza pok. 209 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pobierz:

DOCSIWZ.doc

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Gacek
Data wytworzenia: 2011-08-02