Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona Numer ogłoszenia: 290762 - 2010 - Postępowanie nr 2

Strona archiwalna

 

Lubrza: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona
Numer ogłoszenia: 290762 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266 begin_of_the_skype_highlighting              077 4376266      end_of_the_skype_highlighting, faks 077 4376266.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiona.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z przyłączami, zbiornikiem wybieralnym na ścieki bytowe oraz zjazdu drogowego z drogi gminnej w miejscowości Jasiona. Budynek o wymiarach 7,14x13,87m i wysokości 4,37m parterowy, wolnostojący z dachem dwuspadowym o pochyleniu 10°. Pokrycie dachu i obudowa ścian będzie wykonana z płyt warstwowych. Do budynku doprowadzone będą przyłącza - elektryczny, wodociągowy oraz kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie ścieków bytowych będzie do projektowanego zbiornika szczelnego, wybieralnego o poj. do 10m3. Przed budynkiem projektuje się wykonać dojście o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6cm. Budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych poprzez pochylnię zlokalizowaną przy głównym wejściu. Projektuje się również wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w ilości 4 miejsc o wymiarach 2,4x5,0m. Nawierzchnia miejsc postojowych będzie utwardzona z kruszywa łamanego. Na działce wydzielono miejsce do gromadzenia odpadów stałych w kontenerze wolnostojącym. Przedmiotowa działka wykazuje dość duże pochylenie terenu stąd też przyszła inwestycja będzie wymagać niwelacji terenu oraz budowę skarp. Usytuowanie budynku, przyłączy oraz miejsc parkingowych pokazano na mapie do celów projektowych w skali 1:500 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 1) Metryka projektu 2) Przedmiar robót, 3) specyfikacja wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.31.00-7, 45.26.24.10-8, 45.33.20.00-3, 45.31.53.00-1, 45.23.60.00-0, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. zakres działalności Wykonawcy obejmuje m.in. wykonywanie robót budowlanych w zakresie budowy budynków z płyt, lub robót budowlanych w zakresie konstrukcji stalowych, oraz wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, i wykształcenia nieb pędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy dołączyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, oraz zaświadczenie, wydane, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego ( okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadanie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie budynków z płyt warstwowych, lub robót w zakresie konstrukcji stalowych z podaniem ich wartości dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np.; protokoły odbioru lub inne dokumenty w tym zakresie). - Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykonał należycie co najmniej jedną robotę odpowiadające rodzajem Zamawiający uzna roboty budowlane w zakresie budowy obiektów z płyt warstwowych, lub robót budowlanych w zakresie konstrukcji stalowych o wartości nie mniejszej niż 150.000,00

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Kierownik budowy 1 osoba z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży architektonicznej i konstrukcyjno budowlanej, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, -kierownicy robót: 1 osoba uprawnienia budowlane w specjalności instalacji sanitarnych 1 osoba uprawnienia budowlane w specjalności instalacji elektrycznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z sumą ubezpieczenia nie mniej niż 150.000,00 złotych, - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszej niż 150. 000.00 złotych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 •  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót do opisu zastosowanych materiałów lub innej części zamówienia użyto nazwy marki/ producenta przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne (nie gorsze). Wskazane marki/producenta ma charakter jedynie przykładowy i użyte jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu spowodowana: klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi (niewypały, wykopaliska archeologiczne)terminów przewidzianych w umowie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, do zaistnienia których Zamawiający się nie przyczynił, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią. W przypadku gdy zmianie ulegnie termin wykonania umowy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia płatności częściowych tj. po upływie pierwotnego terminu wykonania umowy zapłatę za zrealizowany zakres robót. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy, wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań projektowych, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do projektu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych lub innych ważnych powodów. 5. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. 7. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany Co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru, itp.). w przypadku gdy wskazana przez Wykonawcę osoba z ważnych powodów nie będzie mogła pełnić tej funkcji. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby tylko wtedy gdy wskazana przez Wykonawcę osoba będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami SIWZ. 8. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 67 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe będzie miało charakter wynagrodzenia kosztorysowego. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zakresu robót. Podstawą do ustalenia ewentualnej korekty będzie kosztorys ofertowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust.3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubrza.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza pok. 209 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamawiający przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


  Załączniki:

____________________________________________________________

DOCSIWZ Jasiona .doc

PDF1. Przedmiar robót - Branża budowlana.pdf

PDF2. Przedmiar robót - Branża sanitarna.pdf

PDF3. Przedmiar robót - Branża elektryczna.pdf

PDFMetryka projektu cz.1.pdf

PDFMetryka projektu cz.2.pdf

PDFSpecyfikacje techn. - budowa świetlicy wiejskiej Jasiona.pdf

PDFElewacja boczna 1.pdf

PDFElewacja boczna 2.pdf

PDFElewacja frontowa.pdf

PDFElewacja tylna.pdf

PDFKonstrukcja fundamentów.pdf

PDFOpis do zagospodarowania działki.pdf

PDFOpis techniczny świetlica Jasiona.pdf

PDFProjekt zagospodarowania działki.pdf

PDFPrzekrój poprzeczny A-A.pdf

PDFPrzekrój poprzeczny B-B.pdf

PDFRzut dachu.pdf

PDFRzut fundamentów.pdf

PDFRzut parteru.pdf

PDFIzometria - konstrukcja główna , stalowa.pdf

PDFKonstrukcja dachu i ścian podłużnych.pdf

PDFSłupy i rygle główne.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Gacek
Data wytworzenia: 2010-09-14