Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 218718-2010 z dnia 2010-07-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubrza
jest bezpieczny i punktualny przewóz uczniów do gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup. Zakres usługi obejmuje: I. Przewóz uczniów do...
Termin składania ofert: 2010-08-06

Lubrza: Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011
Numer ogłoszenia: 263170 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218718 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266, faks 077 4376266.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do Gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup na rok szkolny 2010-2011.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: bezpieczny i punktualny przewóz uczniów do gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup. Zakres usługi obejmuje: I. Przewóz uczniów do gimnazjum w Lubrzy, Szkoły Podstawowej w Dytmarowie RANO: -ZPS Lubrza - Krzyżkowice - Dytmarów Przedszkole - Dytmarów Szkoła - Skrzypiec - ZPS Lubrza; - ZPS Lubrza - Jasiona - ZPS Lubrza - GPP Lubrza ( W miesiącach zimowych objazd przez Prudnik) Odwóz: - ZPS Lubrza - Skrzypiec - Dytmarów Szkoła - Dytmarów Przedszkole - Krzyżkowice - ZPS Lubrza - ZPS Lubrza - Jasiona - Prudnik ( W miesiącach zimowych objazd przez Prudnik) 3 razy w tygodniu RANO: - ZPS Lubrza - Krzyżkowice - Dytmarów Przedszkole - Dytmarów Szkoła - Skrzypiec - ZPS Lubrza; ( W miesiącach zimowych objazd przez Prudnik) Odwóz: - ZPS Lubrza - Jasiona - Skrzypiec - Dytmarów - Dytmarów Przedszkole - Dytmarów - Krzyżkowice - Prudnik Lubrza ( W miesiącach zimowych objazd przez Prudnik) 2 razy w tygodniu. Uczniowie powinni być dowiezieni na teren szkoły co najmniej 5 min. przed rozpoczęciem nauki. Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawca, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych i stanowić będą załącznik do umowy. Długość poszczególnych tras zostanie określona przez Wykonawcę po przeprowadzeniu wizji lokalnej, przed sporządzeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu i w drodze powrotnej. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych dzieci. W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły. Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie. W przypadku awarii autobusu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia autobusu zastępczego w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Każdy Wykonawca winien przeprowadzić wizje lokalną i zaproponować optymalny przebieg tras przewozu oraz oszacować liczbę kilometrów na poszczególnych trasach. Organizacje dowozów na poszczególnych trasach należy dostosować do ilości dojeżdżających dzieci oraz do posiadanego taboru, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca. II. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup Rano: - Trzebina - Krzyżkowice - Kup Odwóz: - Kup - Krzyżkowice - Trzebina - Prudnik Uczniowie powinni być dowiezieni na teren szkoły co najmniej 5 min. przed rozpoczęciem nauki. Wykonawca zapewnia opiekuna na trasie dowozu i odwózu dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup. Kierowca samochodu nie może pełnić jednocześnie funkcji opiekuna. Przykładowy wykaz tras został przedstawiony w załączniku nr 9 i 10 do SIWZ. Szacunkowe dane dotyczące zamówienia: -liczba uczniów dowożonych do gimnazjum i szkol podstawowych ogółem - 77 -liczba uczniów niepełnosprawnych dowożonych do Zespołu Niepublicznych Szkol w Kup -2 -dzienna długość linii dowozu i odwozu do gimnazjum i szkół podstawowych w okresie od 01.09 do 31.10. oraz od 01.04 do 25.06 ogółem -58 km -dzienna długość linii dowozu i odwozu do gimnazjum i szkół podstawowych w okresie od 01.11 do 31.03. ogółem - 68 km -dzienna długość linii dowozu i odwozu uczniów do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup - 186 km Utrzymanie regularnych połączeń komunikacyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wymaga jednoczesnego kursowania: -jeden autobus dla dowozu i odwozów - co najmniej 41 miejsc siedzących -jeden samochód osobowy typu Van dla dowozu i odwozu - co najmniej 5 miejsc siedzących..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Usługi Transportowe Irena Lewandowska Biuro Turystyczne Lew-Trans, ul. Dwernickiego 17, 48-200 Prudnik, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115038,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 119944,00

  • Oferta z najniższą ceną: 119944,00 / Oferta z najwyższą ceną: 148144,00

  • Waluta: PLN.


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Gacek
Data wytworzenia: 2010-08-24