Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia -Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów Numer ogłoszenia: 142082 - 2010

Strona archiwalna

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122816-2010 z dnia 2010-05-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lubrza
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
Termin składania ofert: 2010-05-14


Lubrza: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów
Numer ogłoszenia: 142082 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 122816 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266, faks 077 4376266.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2.200.000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów. Podstawowe dane o kredycie: a)Rodzaj transakcji : udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego, b)Kwota i waluta kredytu : 2.200.000- PLN, uruchamiana według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. W celu obliczenia wartości kredytu, na potrzeby porównania ofert przyjmuje się następujące terminy uruchomienia kredytu: - 31.05.2010r. - 1.000.000zł - 31.08.2010r. - 600.000zł - 31.10.2010r. - 600.000zł Termin uruchomienia oraz wysokość kredytu może ulec zmianie. c)Okres kredytowania: do 31.12.2019 r. d)Spłata kredytu nastąpi od 30.09.2011r. do 31.12.2019r. ze środków własnych gminy w okresach kwartalnych. e)Spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych ostatniego dnia kalendarzowego danego miesiąca począwszy od miesiąca w którym została uruchomiona pierwsza transza kredytu do grudnia 2019 r. Odsetki naliczane będą od aktualnego zadłużenia na rachunku kredytowym. f)Oprocentowanie kredytu : kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za który odsetki są naliczane. g)Opis sposobu obliczenia oprocentowania: oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M powiększone o marżę banku w wysokości % w stosunku rocznym. (WIBOR 1M jest to stopa procentowa, po jakiej banki są skłonne udzielić pożyczek innym bankom, liczony jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego miesiąca). Oprocentowanie ulega zmianie każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za poprzedni miesiąc kalendarzowy. Wskazana w ofercie marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. h)Do wyliczenia oprocentowania kredytu w /Ofercie/należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 3,62%. oraz spłaty rat kapitału miesięcznie/kwartalnie, począwszy od 30.09.2011r. do 31.12.2019r. i)Prowizja będzie pobrana po uruchomieniu kredytu, proporcjonalnie do uruchomionych transz kredytu. j)W przypadku wcześniejszej spłaty części kapitału lub całości, odsetki będą naliczone od faktycznego zadłużenia. k)Sposób zabezpieczenia kredytu : weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową określającą warunki jego wypełnienia. l)Planowany okres kredytowania: do 31.12.2019r. m)Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie związania ofertą n)Uruchomienie kredytu: następować będzie wg odrębnych dyspozycji kredytobiorcy w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 r. o)Odsetki od kredytu nie podlegają kapitalizacji.Wykonawca nie będzie pobierać żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w siwz i przedstawionymi w ofercie. Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, ul. Żeromskiego 1, 45-053 Opole, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 693474,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 664587,30
  • Oferta z najniższą ceną: 664587,30 / Oferta z najwyższą ceną: 664587,30
  • Waluta: PLN. 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Gacek
Data wytworzenia: 2010-05-24
Metryczka
  • opublikowano:
    24-05-2010 20:35
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl