Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania dotyczących zamówienia - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów

Strona archiwalna

 

                                                                                                      Lubrza, dnia 11.05.2010

 
Nr FN 3028/14/2010
 

Do wszystkich wykonawców

 

             Dotyczy: Udzielenia zamówienia publicznego na „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 200 000zł na pokrycie finansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Lubrza w 2010r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych kredytów”.

            Z uwagi na zapytania dotyczące udzielenia zamówienia publicznego Gmina Lubrza zgodnie z art. 38 ust. 1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień:

 
1. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST ( z uwzględnieniem ich nazwy, numeru REGON i NIP)
Ad.1. Tabela z wykazem instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST
  Lp. Nazwa REGON NIP
  1. Urząd Gminy Lubrza 000538455 755-10-03-400
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy 004506647 755-13-83-791
  3. Zespół Szkół w Lubrzy 532209366 755-17-33-185
  4. Szkoła Podstawowa w Dytmarowie 001183505 755-17-33-133
  5. Gminne Przedszkole Publiczne 530586113 755-16-60-641
  6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 530991090 755-10-49-632
  7. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy 530586142 755-10-04-262
   
2. Informacji o udzielonych przez Gminę poręczeniach i gwarancjach
Ad.2. Gmina udzieliła jednego poręczenia dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Lubrzy na kwotę 42 000 zł.
   
3. Opinii RIO o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2010r. oraz prawidłowości prognozy kwoty długu
Ad.3. PDFOpinia o możliwości sfinansowania deficytu.pdf
  PDFOpinia prognozy kwoty długu.pdf
   
4. Opinii RIO o wykonaniu budżetu za 2008r.
Ad.4. PDFOpinia RIO o wykonaniu budżetu za 2008r.pdf
   
5. Sprawozdań Rb-PDP, Rb-N, Rb-Z, Rb-27S i Rb-28S za 2008r. i 2009r.
Ad.5. PDFSprawozdania za 2008r.pdf
  PDFSprawozdania za 2009r.pdf
   
6. Sprawozdań Rb-27S, Rb-28S za I kwartał 2010r.
Ad.6. PDFRb-27S.pdf
  PDFRb-28S.pdf
   
7. Opinii RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu
Ad.7. PDFOpinia RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.pdf
   
8. Opinii RIO o przedłużonym projekcie uchwały budżetowej na 2010r.
Ad.8. PDFOpinia o projekcie budżetu 2010r.pdf
   
9. Czy Zamawiający potwierdza, że zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnatą Skarbnika na wekslu i deklaracji?
Ad.9.  Tak, Zamawiający potwierdza.
   
10. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji?
Ad.10.  Tak, Zamawiający podpisze oświadczenie.
   
11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu ofert?
Ad.11.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.
   
12. Zgodnie z SIWZ kredyt ma być przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu w 2010r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Których konkretnie kredytów i w jakiej kwocie dotyczy ta spłata?
Ad.12.  Rodzaj kredytu i wysokość spłaty są uwidocznione w załączniku nr 10 do SIWZ - RIO Zobowiązanie Finansowe Gminy Lubrza.
   
13. Czy Zamawiający może doprecyzować definicję stawki bazowej WIBOR 1M na następującą: „ Stawka oprocentowania ustalana na okres 1 m-ca w wys. stawki WIBOR 1M jako średnia arytmetyczna ze wszystkich dni m-ca (tj. razem z dniami wolnymi, gdzie obowiązuje stawka z dnia poprzedniego) i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia miesiąca”. 
Ad.13.  Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Przedstawiona przez Zamawiającego definicja WIBOR 1M jest szczegółowo opisana w pkt .5.1 lit. g) w SIWZ oraz we wzorze umowy §4 ust. 1.

 

                                        Wójt Gminy

                                         mgr Stanisław Jędrusik

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Gacek
Data wytworzenia: 2010-05-11

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    11-05-2010 09:23
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl