Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza. Numer ogłoszenia: 54556 - 2010.

Strona archiwalna

 

Lubrza: Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza.
Numer ogłoszenia: 54556 - 2010; data zamieszczenia: 01.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266, faks 077 4376266.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubrza.opole.pl, www.bip.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie sieci wodociągowej tranzytowej z miejscowości Dytmarów (włączenie do istniejącej sieci wodociągowej) do miejscowości Lubrza, wykonanie pompowni kontenerowej w m. Lubrza i sieć wodociągową tranzytową z pompowni kontenerowej do m. Lubrza i docelowego przepięcia w kierunku m. Olszynka. Opracowanie ma na celu dostarczenie odpowiedniej jakości wody do m. Lubrza oraz zasilanie w wodę wsi Olszynka, Słoków, Nowy Browiniec, Laskowice. Tranzyt składa się z odcinków: Dytmarów - Pompownia Lubrza o długości 3141m, o przekroju PE Ø160 wraz z pompownią konwektorową strefową oraz włączeniem do rurociągu Olszynka -Lubrza o długości 1067m, siec wodociągowa tranzytowa Pompownia 162m. Łączna długość sieci wynosi 4370mb. Dokumentacja projektowa uwzględnia odcinek Lubrza - Prężynka który nie jest częścią zamówienia. Uzbrojenie sieci stanowią dwie komory zasuw oraz trzy studnie odpowietrzające w najwyższych punktach terenu. Wszystkie przejścia przez przeszkody o łącznej długości 319m należy wykonać metodą przewiertów sterowanych w osłonie bentonitowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Metryka projektu 2) Przedmiar robót, 3) specyfikacja wykonania i odbioru robót. Ponadto w drodze przetargu: Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną, sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną wykonawczą dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. - zgłoszenia i pokrycia kosztów związanych z ewentualnym zajęciem pasa drogowego na czas robót - przeprowadzenia prób, dezynfekcji i badania wody. Zamówienie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami. Odbiory dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT: - przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.21.50-8, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.21.50-8, 45.23.21.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: - przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 2. Posiadają uprawnienia do wykonywania czynności objętych przedmiotem zamówienia, Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszej SIWZ oraz dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności wodno-kanalizacyjnej oraz zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), Oceny spełnienia w/w warunku Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie sieci sanitarnej wodociągowej lub kanalizacyjnej), z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokóły odbioru lub inne dokumenty w tym zakresie) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1f do niniejszej SIWZ. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie jeżeli wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci sanitarnej (wodociągowej lub kanalizacyjnej) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto. Oceny spełnienia w/w warunku Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Dysponują minimum 1 osobą z co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, oraz 2. Dysponują co najmniej 2 pracownikami posiadającymi aktualne zaświadczenie zgrzewacza , do zgrzewania rur polietylenowych. Oceny spełnienia w/w warunku Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 PLN 2. Dysponują środkami finansowymi lub posiadają zdolność kredytową na realizację przedmiotowego zamówienia , w wysokości co najmniej 600.000,00 zł. Oceny spełnienia w/w warunku Zamawiający dokona sprawdzając kompletność oferty oraz poprawność i treść złożonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca złoży oświadczenie, że wbudowane wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. nr 92 poz. 881 z późn.zm.)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przedmiarach robót do opisu zastosowanych materiałów lub innej części zamówienia użyto nazwy marki/ producenta przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne (nie gorsze). Wskazane marki/producenta ma charakter jedynie przykładowy i użyte jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu spowodowana: klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi (niewypały, wykopaliska archeologiczne)terminów przewidzianych w umowie w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, do zaistnienia których Zamawiający się nie przyczynił, których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią. W przypadku gdy zmianie ulegnie termin wykonania umowy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia płatności częściowych tj. po upływie pierwotnego terminu wykonania umowy zapłatę za zrealizowany zakres robót. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia konieczności usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegających powstaniu wad przedmiotu umowy, wprowadzenia nowych korzystnych rozwiązań projektowych, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do projektu, a Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych jeżeli jest to uzasadnione ze względów technologicznych lub innych ważnych powodów. 5. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. 7. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany Co do osób reprezentujących strony w procesie budowlanym ( kierownik budowy, kierownik robót, inspektor nadzoru, itp.). w przypadku gdy wskazana przez Wykonawcę osoba z ważnych powodów nie będzie mogła pełnić tej funkcji. Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę osoby tylko wtedy gdy wskazana przez Wykonawcę osoba będzie posiadała odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z wymogami SIWZ. 8. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania zamówień dodatkowych w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 67 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe będzie miało charakter wynagrodzenia kosztorysowego. 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z wykonania części zakresu robót. Podstawą do ustalenia ewentualnej korekty będzie kosztorys ofertowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art.140 ust.3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubrza.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza pok. 204.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza Sekretariat - pok. 209.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie to, jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - PROW 2007-20113 i budżetu Gminy Lubrza pn. Sieć wodociągowa tranzytowa z pompownią strefową Dytmarów - Lubrza..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PDFPrzedmiar.pdf
PDFSIWZ Tranzyt.pdf
PDFProjekt wykonawczy,sieć wodociągowa..pdf
PDFPrzejście siecią wodociągową.pdf
PDFRys.1.pdf
PDFRys.2.pdf
PDFRys.3.pdf
PDFRys.4.pdf
PDFRys.5.pdf
PDFRys.6.pdf
PDFRys.7.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksander Gacek
Data wytworzenia: 2010-03-01

 


PDFSTWiO Tranzyt.pdf