Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza

Strona archiwalna

 

Lubrza: Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza
Numer ogłoszenia: 91502 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266, faks 077 4376266.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebina, gmina Lubrza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa drogi gminnej Nr 107318 O w m. Trzebina, gmina Lubrza na odcinku od drogi krajowej Nr 41 relacji Prudnik - Trzebina - Granica Państwa do mostu przez potok Trzebiniecki. Realizacja w/w zamierzenia wymaga wzmocnienia i poszerzenia istniejącej asfaltowej jezdni drogowej warstwą betonu asfaltowego, przebudowy i dobudowy nowego odcinka chodnika z kostki betonowej i kamiennej oraz wykonania wjazdów na posesje. W zakres zadania wchodzi budowa kanalizacji deszczowej, odprowadzenie wody opadowej z projektowanych wpustów deszczowych do istniejącego potoku Trzebinieckiego. Po9nadto w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu komunikacyjnego na moście drogowym przez w/w potok, przewiduje się wymianę poręczy oraz dobudowę brakującego odcinaka oświetlenia ulicznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.11.10.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.30.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz spełniają następujące warunki udziału: 1) Posiadają doświadczenie z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, wyrażające się tym, że wykonali co najmniej jedną robotę polegającą na przebudowie drogi i wartością minimum 1.000 000,00 PLN. 2) Posiadają potencjał finansowy do realizacji przedmiotu zamówienia tj. środki finansowe własne lub zdolność kredytową, lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców musi wykazać że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Warunek posiadania wymaganego doświadczenia muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy (wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane)..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu nr 2 będącym załącznikiem do SIWZ, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (Formularz nr 4 ), 6. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 7. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: - podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1,3,4, powinny być złożone przez każdy podmiot. 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 3, 4 niniejszego rozdziału składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalegają oni z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeśli w kraju pochodzenia osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubrza.opole.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2009 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73 48-231 Lubrza Sekretariat - Pok. 209.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie to, jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Gminy Lubrza..


Załączniki:

DOCSIWZ.doc

Projekt drogowy:

PDFczęść opisowa dróg.pdf

PDFczęść opisowa mostu.pdf

PDFczęść opisowa stałej org. ruchu.pdf

PDForganizacja_ruchu .pdf

PDFplan_sytuacyjny rys. 1.pdf

PDFprofil_podłużny rys 2.pdf

PDFprofil_podłużny rys. 3.pdf

PDFkonstrukcja rys. 4.pdf

PDFkonstrukcja rys. 5.pdf

PDFprzekroje_poprzeczne rys. 6.pdf

PDFprzekroje_poprzeczne rys. 7.pdf

Projekt wod-kan:

PDFczęść opisowa.pdf

PDFschematy włączeń wpustów.pdf

PDFtabela wpustów.pdf

PDFplan sytuayjny rys. 1.pdf

PDFprofile wod-kan rys. 2.pdf

Projekt elektryczny:

PDFczęść opisowa.pdf

PDFobliczenia elektryczne.pdf

PDFplan zbiorczy uzbrojenia rys.1.pdf

PDFschemat sieci rys.2.pdf

Przedmiary robót:

PDFTrzebina-przedmiar robót-(akt.).pdf

PDFprzedmiar robót elektrycznych.pdf

PDFprzedmiar wod-kan.pdf

Specyfikacje techniczne:

PDFSpecyfikacje Techniczne.pdf

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 2009-04-03
Metryczka
 • opublikowano:
  03-04-2009 14:10
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  07-04-2009 09:54
  przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl