Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym.

Strona archiwalna

 

Lubrza: Dostawa (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16-17 m3, na podwoziu samochodowym
Numer ogłoszenia: 45163 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 17197 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wolności 73, Lubrza, woj. opolskie, tel. 0-77 4376266, faks 0-77 4376266.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16-17 m3, na podwoziu samochodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (leasing operacyjny) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16-17 m3 na podwoziu samochodowym do zbierania odpadów komunalnych. Finansowana w formie leasingu operacyjnego, w ilości jednej sztuki, wyprodukowanej nie później niż w 2000 roku, spełniająca warunki dopuszczenia do ruchu drogowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 163309.04 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                 BRE Leasing Sp. z.o.o. Odział Szczecin, Al. Niepodległości 22, 70-412 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

·                 Cena wybranej oferty: 163309.04

·                 Oferta z najniższą ceną: 163309.04 oferta z najwyższą ceną: 163309.04

·                 Waluta: PLN. 

Podmiot udostępniający: ZGKiM Lubrza
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kamil Postawa
Data wytworzenia: 2009-03-04
Metryczka
  • opublikowano:
    04-03-2009 11:49
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl