Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m3 na podwoziu samochodowym Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.

Strona archiwalna

 

Lubrza: Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m³ na podwoziu samochodowym
Numer ogłoszenia: 17197-2009; data zamieszczenia: 15.01.2009r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 0-77 4376266, faks 0-77 4376266.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubrza.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m³ na podwoziu samochodowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (leasing operacyjny ) śmieciarki o pojemności skrzyni ładunkowej 16,0 - 17,0 m³ na podwoziu samochodowym do zbierania i transportu odpadów komunalnych. Finansowana w formie leasingu operacyjnego, w ilości 1 sztuki, wyprodukowanej nie później niż 2000 roku, spełniającej warunki dopuszczenia do ruchu drogowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.11-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach – 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: A. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełnia warunki z art. 22 ust. 1 ustawy, co należy wykazać załączając oświadczenie Wykonawcy - załącznik B. B. Profil działalności Wykonawcy powinien odpowiadać przedmiotowi zamówienia. Wykonawca winien być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi, co należy wykazać w załączniku nr 1, zgodnie z załączonym wzorem, oraz udokumentować załączając aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jako załącznik nr 1.1. C. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem (dostawa śmieciarek na podwoziu samochodowym lub pojazdów o podobnym charakterze), co należy wykazać w załączniku nr 2, zgodnie z załączonym wzorem, - załącznik nr 2.1 (1-n). Załączone dokumenty muszą być podpisane przez Zleceniodawcę, opatrzone datą i zawierać informacje, które potwierdzają wymagane doświadczenie Wykonawcy oraz wykonanie zamówienia z należytą starannością. Dodatkowo, załączone dokumenty muszą określać wartość wykonanych przez Wykonawcę dostaw. D. Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, co należy udokumentować załączając kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego (załącznik nr 4a) oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (załącznik nr 4b), wraz z informacją o ilości osób objętych ubezpieczeniem. Zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. E. Osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy lub członkowie zarządu spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych lub spółek komandytowo-akcyjnych, urzędujący członkowie organu zarządzającego osób prawnych - będących Wykonawcą, nie mogą być prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Niekaralność należy udokumentować załączając kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego lub równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert F. Podmioty zbiorowe - będące Wykonawcą, nie mogą być podmiotami, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Niekaralność należy udokumentować załączając kserokopię aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składani ofert. G. Ocena spełnienia w/w warunków dokonywana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. H. Powyższe warunki są zgodne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków - chociażby jednego - oraz nie załączenie oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia. I. Wykluczeniu Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). J. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru), wszystkie wymagane załączniki, opis techniczny śmieciarki na podwoziu samochodowym, w tym: wykaz parametrów oferowanej śmieciarki na podwoziu samochodowym, informacja producenta podwozia na temat jego wymiarów, rozstaw osi, dopuszczalnych obciążeń i zużycia paliwa i/lub prospekt producenta podwozia zawierający w/w dane (załącznik nr 8). projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę (podpisany na ostatniej stronie). Kopia świadectwa homologacji kompletnej śmieciarki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 80

·                  2 - termin dostarczenia - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubrza.opole.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.lubrza.opole.pl.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2009 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Wolności 73 48-231 Lubrza pokój nr 4 (KASA).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki:

 

PDFSIWZ.pdf

 

Podmiot udostępniający: ZGKiM w Lubrzy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Kamil Postawa
Data wytworzenia: 2008-01-15

 

Metryczka
  • opublikowano:
    16-01-2009 12:44
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl