Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr UZP 179388-2008. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.

Strona archiwalna

 

Lubrza: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy.
Numer ogłoszenia: 228387 - 2008; data zamieszczenia: 22.09.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 179388 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza, ul. Wolności 73, Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266, fax= 077 4376266

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy. Zakres: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, system odwadniający boisko - drenaż, podbudowa pod nawierzchnie, nawierzchnia z poliuretanu, ogrodzenie, obrzeża betonowe, urządzenia sportowe, oświetlenie boiska zagospodarowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Projekt zagospodarowania terenu z oświetleniem boiska, Projekt budowlany boiska 2) Dokumentacja geotechniczna 2) Przedmiar robót budowlanych i elektrycznych 3) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Zamówienie nale?y wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami przy użyciu materiałów budowlanych posiadających certyfikat lub deklaracje zgodności z normą DIN 18035/6 i IAAF, aprobatę lub rekomendacje techniczną ITB, atest PZH dla nawierzchni poliuretanowej. Odbiory dokonywane będą zgodnie z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót określonych w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 632510.21 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 632510.21
  • Oferta z najniższą ceną: 632510.21 oferta z najwyższą ceną: 632510.21
  • Waluta: PLN.

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 2008-09-22