Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu Nr UZP 208417 - 2008. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.

Strona archiwalna

 

Lubrza: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r.
Numer ogłoszenia: 208417 - 2008; data zamieszczenia: 09.09.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubrza , ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, woj. opolskie, tel. 077 4376266, fax - 077 4376266

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lubrza.opole.pl.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2008r. w wysokości 653000zł. (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). Zamówienie jest oznaczone kodem CPV -66.13.00.00.0 Spłata kapitału nastąpi w ratach płaconych kwartalnie do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał począwszy od 30.09.2009r. do 30.06.20013r. Spłata odsetek od kredytu wykorzystanego płatne będą miesięcznie do ostatniego dnia kończącego miesiąc począwszy od dnia 30.11.2008r. do 30.06.2013r. WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych należy wyliczyć jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań z poprzedniego miesiąca w stosunku do miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie. Do wyliczenia oprocentowania kredytu w Ofercie należy przyjąć stawkę WIBOR 1M za miesiąc czerwiec 2008r. w wysokości 6,25% Uruchomienie kredytu przez bank nastąpi według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od 01.11.2008r. do 30.06.20013r. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych opłat i prowizji bankowych od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu oraz pobierania opłat i prowizji od przedterminowej spłaty kredytu. Kwota wykorzystanego kredytu oprocentowana jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa jest wysokości stawki referencyjnej powiększonej o niezmienną marże banku..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp 2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z wykonawców musi wykazać że nie podlega wykluczeniu z postępowania. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia, nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na formularzu nr 2 będącym załącznikiem do SIWZ, 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu nr 3 stanowiącym załącznik do siwz. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które z mocy prawa nie podlegają wpisowi do rejestrów sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia innego dokumentu potwierdzającego skład Zarządu. 4. Zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z art.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe lub rozporządzenie odpowiednich organów w sprawie utworzenia banku wydane przed dniem wejścia w życie ustawy prawo bankowe, lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia Wykonawcy 5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: - Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 1,3,4 należy złożyć przez każdy podmiot. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 3 niniejszego działu składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) że nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeśli w kraju pochodzenia osoby, lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3, 4 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez wykonawcę. Poświadczenie powinno zawierać adnotację - poświadczam za zgodność z oryginałem, oraz podpis osoby uprawnionej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców. 2) Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika, wyliczać wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców. 3) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa. 4) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 5) W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współprace tych pomiotów, która powinna określać conajmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń. 6) Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec powyższego w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lubrza.opole.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2008 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Lubrza ul. Wolności 73 48-231 Lubrza Sekretariat - pok. 209.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Załączniki:

PDFSIWZ - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego.pdf

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ryszard Mikołajów
Data wytworzenia: 2008-09-9

 

Metryczka
  • opublikowano:
    09-09-2008 11:37
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl