Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149 NA DOSTAWĘ KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ. PORAZ II

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2007/03/02-1872149Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    
Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Lubrzy

Adres pocztowy:    

Ulica:
Wolności 73
Miejscowość:     Kod pocztowy:     Województwo:    
Lubrza 48-231 opolskie


Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon:
Postawa Kamil 774376266 w 45
e-mail:
zgkim@lubrza.opole.pl

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// bip.lubrza.opole.plRodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa koparko – ładowarki kołowej ( Kod i nazwa określona we Wspólnym Słowniku Zamówień 29522600-0- koparki, czerpaki i ładowarki i maszyny górnicze) do siedziby Zamawiającego wyprodukowana po 1988 r., oraz przebiegu nie większym niż 5000 mth. Sprawnej technicznie gotowej do pracy.

 

Wymagania techniczne, jakie ma spełniać koparko – ładowarka

 • koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym  
 • tonaż koparki w granicach od 5 do 8 ton   
 • koparka musi mieć wykasowane luzy lub ich nominalny brak na sworzniach oraz ślizgach elementów wysuwnych
 • koparka łamana w połowie
 • maszyna po pełnym przeglądzie i wiążącej się z tym wymianie wszystkich olejów i filtrów
 • silnik wysokoprężny o mocy znamionowej min. 76 KM,
 • napęd na obie osie 4x4,
 • wysokość podnoszenia łyżki min. 3,50 m
 • głębokość kopania min. 3,50 m
 • osiągalna prędkość jazdy - minimalna 25 km/h,
 • układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie,
 • kabina oszklona z układem ogrzewania,
 • łyżka przednia wieloczynnościowa otwierana o pojemności minimum 0,6 m3 do 1 m3 z widłami do palet,
 • część koparkowa przesuwana poprzecznie, ramię wydłużane hydraulicznie
 • światła drogowe oraz robocze,
 • wyposażenie: skrzynka narzędziowa z zestawem niezbędnych narzędzi, smarownica, klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, lampa migowa, apteczka,
 • stan licznika mth do 5000 (dodatkowo zdjęcie licznika)
 • stan opon dobry, wysokość bieżnika min. 15 mm.
 • rok produkcji ( wyprodukowana po 1988 r.),

 

 

Do maszyny musi być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim oraz katalog części zamiennych.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie jednorazowa.

Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.


Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

             a). Określenie wag dla poszczególnych kryteriów

Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena

50%

2.

Stan techniczny

50%

 

b). Określenie skali ocen dla poszczególnych kryteriów

    A. Cena

Obliczona będzie wg. wzoru:

P1=(Cmin /C)  x W1

 

Gdzie:

P1 – ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,

Cmin – cena  najtańszej oferty,

C – cena  rozpatrywanej oferty,

W1 – waga kryterium – cena oferty (W1 =50).

 

B. Warunki stanu technicznego max 50 pkt

Lp.

Nazwa kryterium

Punkty

1.

Stan techniczny bardzo dobry

50

2.

Stan techniczny dobry

30

3.

Stan techniczny dostateczny

10

 

4.

Stan techniczny niedostateczny

0

 

Ocena stanu technicznego dokonana zostanie przez rzeczoznawcę lub przez Zamawiającego w oparciu o załączone do oferty dokumenty i oględzin sprzętu. Miejsce oględzin sprzętu będącego przedmiotem oferty winno znajdować się na terytorium RP.

Suma punktów w poszczególnych kryteriach będzie wynikiem danej oferty tj. A+B

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma największą ilość punktów A+B

 

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru


Terminy

Termin składania ofert:  (jeżeli dotyczy)
Data:     16 / 03 / 2007 (dd/mm/rrrr)

Miejsce składania ofert:

 Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73 48-231 Lubrza, pok. Sekretariatu nr 209 do dnia 16.03.2007 r., godz. 10.00


Do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: PDFSWIZ_koparka.pdf


informację wytworzył(a): Kamil Postawa
za treść odpowiada: Krzysztof Halek
data wytworzenia: 2 marca 2007


DOCSIWZ