Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Cele i zadania

Strona archiwalna

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

(na podstawie Statutu Zespołu Publicznych Szkół w Lubrzy zgodnie

z Rozporządzenem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999)

            

Zespół Publicznych Szkół:

 1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa

ukończenia szkoły.

 1. Kształtuje środowisko wychowawcze stosownie do warunków tych szkół

i wieku uczniów.

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.
 2. Umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej, religijnej.
 3. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej.
 4. Organizuje nauczanie indywidualne uczniom niepełnosprawnym.
 5. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

       Zadania opiekuńcze:

 1. Sprawowanie opieki przez nauczyciela prowadzącego lekcję, podczas zajęć obowiązkowych.
 2. Sprawowanie opieki przez wychowawców świetlic, w czasie pozalekcyjnym.
 3. Opieka nauczyciela dyżurującego, w czasie przerw między lekcjami.
 4. W czasie zajęć poza terenem szkoły i w czasie wycieczek, za bezpieczeństwo odpowiedzialni są: nauczyciel prowadzący zajęcia oraz inni opiekunowie.
 5. Uczniowie, którym z powodu warunków domowych potrzebne są szczególne formy opieki, mogą korzystać z doraźnej pomocy materialnej, np. w postaci bezpłatnego dożywiania.
 6. Dyrektor Zespołu Publicznych Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczyciela- wychowawcy.
 7. Wychowawca prowadzi swój oddział przez cały rok nauczania.
 8. Zmiana wychowawcy może nastąpić na wniosek rodziców i uczniów, po przedłożeniu odpowiedniej motywacji, bądź też z powodu dłuższej nieobecności nauczyciela- wychowawcy.

       Organy szkoły:

   Organami Zespołu Publicznych Szkół są:

 1. dyrektor szkoły
 2. rada pedagogiczna
 3. samorząd szkolny

 

Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 • zatwierdza plany pracy Zespołu Publicznych Szkół,
 • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • uchwala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • podejmuje uchwałę w sprawie skreślenia z listy uczniów,
 • opiniuje:
 • organizację pracy Zespołu Publicznych Szkół, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego Zespołu Publicznych Szkół,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w sprawie przydziału poszczególnym nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • propozycje dyrektora Zespołu Publicznych Szkół, dotyczące kandydatów do funkcji kierowniczych gimnazjum,
 • przygotowuje projekt statutu Zespołu Publicznych Szkół lub jego zmiany i przedstawia do uchwalenia,
 • rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora oraz innych nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w Zespole Publicznych Szkół,
 • podejmuje swoje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 jej członków,
 • ustala samodzielny regulamin swej działalności,
 • prowadzi protokoły ze swoich zebrań,
 • wprowadza zasadę dochowania tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniach rady dla wszystkich jej członków, aby tym samym nie naruszać dóbr osobistych uczniów, nauczycieli, rodziców i pozostałych pracowników Zespołu Publicznych Szkół

 

Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:

 • zasady jego funkcjonowania określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów

w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

 • organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,
 • regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,
 • samorząd może przedstawić wszystkim organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności w takich sprawach jak:
 • treść, cele i wymogi programowe stawiane uczniom,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • samorząd posiada prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej, organizowania działalności kulturalnej, oświatowe, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, ale w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
 • członkowie samorządu posiadają prawo wyboru nauczyciela, pełniącego rolą opiekuna do samorządu uczniowskiego,
 • samorząd opiniuje pracę dydaktyczno-wychowawczą ocenianego nauczyciela,
 • samorząd jest współodpowiedzialny za miejsce, jakość pracy i zabawy, w miarę potrzeb i możliwości, stosownie do wieku, zadań i obowiązków uczniowskich.

 

            Podstawową formą działalności szkoły są zajęcia dydaktyczno- wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. W klasach I- III zajęcia zintegrowane trwają 45 minut z możliwością zmian w ramach przedmiotów.

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i zajęcia nadobowiązkowe prowadzone są poza systemem klasowo- lekcyjnym, w grupach organizowanych przez nauczyciela prowadzącego.

      Szkoła umożliwia uczniom spożycie ciepłego posiłku w stołówce szkolnej, a w porze zimowej- zapewnia ciepłe mleko. Z posiłków w stołówce mogą korzystać nieodpłatnie uczniowie będący w trudnej sytuacji materialnej, po uzyskaniu przez szkołę środków finansowych z innych źródeł.

    Zorganizowana jest opieka świetlicowa dla uczniów, którzy dłużej muszą przebywać w szkole. Formy pracy uwzględniają zainteresowania uczniów i pomoc przy odrabianiu zadań domowych oraz nauce.

     Biblioteka szkolna jest pracownią, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań u uczniów oraz zadań dydaktyczno- wychowawczych szkoły, dostosowaniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości, wiedzy o regionie. Mogą z niej korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 
informację wytworzył(a): Maria Chałupnik
za treść odpowiada: Maria Chałupnik
data wytworzenia: 27/01/2005