Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin pracy

Strona archiwalna

 

REGULAMIN PRACY

DLA  PRACOWNIKÓW  ZATRUDNIONYCH

W GMINNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM

W LUBRZY

                         

 Lubrza     grudzień  2002r.

    (tekst jednolity)

 

                                                         

                                              

 

                  

Regulamin niniejszy ustala porządek wewnętrzny w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy , oraz określa związane z procesem pracy obowiązki pracowników i pracodawcy w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.

 

 

                                               Rozdział I.

 

      PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

 

1.  Pracodawca –  Gminne Przedszkole Publiczne w Lubrzy obowiązane jest do:

a)  przydziału pracy zgodnie z umową o pracę,

b)  organizowania pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy jak również kwalifikacji każdego pracownika

c)  udzielania pracownikom podejmującym pracę pełnej informacji dotyczącej uzdolnień pracownika, powierzonych im zadań, sposobu wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematycznego szkolenia pracowników w zakresie bhp i p.poż.

d)  informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Pracownicy informowani są o ryzyku zawodowym przez służbę bhp podczas szkolenia wstępnego. Każdy pracownik otrzymuje kartę analizy ryzyka zawodowego na swoim stanowisku pracy.

e)  terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę,

f)    kierowania pracowników na badania profilaktyczne zlecone przez lekarza sprawującego opiekę nad zakładem pracy.

g)  dopuszczania do pracy wyłącznie pracowników, których stan zdrowia  gwarantuje bezpieczne wykonywanie powierzonej pracy.

h)  dokonywania wnikliwej i bezstronnej oceny kwalifikacji i przydatności pracownika,

i)    prowadzić dokumentację stosunku pracy oraz akta osobowe pracowników,

j)     ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

k)  zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

l)     wydawać pracownikom potrzebne materiały i narzędzia pracy.

 

2.  Pracownik powinien w pełni wykorzystać czas pracy na pracę zawodową i wykonywać ją rzetelnie i efektywnie, oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

3.  W szczególności pracownik jest obowiązany do:

a)  przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy porządku i czasu pracy,

b)  zakazu samowolnego opuszczania stanowiska pracy

c)  dbania o mienie zakładu pracy,

d)  przestrzegania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

e)  przestrzegania zakazu wykonywania bez zgody pracodawcy, jakichkolwiek przedmiotów na użytek własny lub osób trzecich, przy użyciu narzędzi i materiałów pracodawcy,

f)    przestrzegania w zakładzie zasad współżycia społecznego,

g)  podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,

h)  przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz przepisów bhp oraz p. poż.

i)    uprzedzenia pracodawcy o niemożności stawienia się do pracy z przyczyn wcześniej wiadomych, oraz zawiadomienia go o przyczynie nieobecności w pracy i przewidywanym czasie jej trwania w terminie i sposobie określonym w regulaminie.

j)     przestrzegania zakazu palenia tytoniu w pomieszczeniach pracy, za wyjątkiem miejsca wyznaczonego do palenia tytoniu.

 

4.  Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy uważa się:

a)  złe i niedbałe wykonywanie pracy i niszczenie materiałów, urządzeń i maszyn, a także wykonywanie prac nie związanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,

b)  samowolne opuszczenie stanowiska pracy,

c)  nieprzybycie do pracy lub spóźnienie bez usprawiedliwienia,

d)  stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz jego spożywanie w miejscu pracy,

e)  zakłócenie porządku i spokoju w miejscu pracy,

f)    niewykonywanie poleceń przełożonych lub pracodawcy,

g)  nieprzestrzeganiu tajemnicy służbowej,

h)  niewłaściwy stosunek do uczniów, przełożonych, współpracowników, naruszenie godności osobistej,

i)    nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych.

 

5.  Pracownik ma prawo do poszanowania przez przełożonych jego godności osobistej, za-

     pewnienia mu odpowiednich warunków pracy i realizację wszystkich uprawnień pra-

     cowniczych zagwarantowanych prawem pracy.

 

6.  Pracownicy maja prawo do otrzymywania (w miarę możliwości pracodawcy) pomocy w korzystaniu z różnych form szkolenia i dokształcania zawodowego.

 

7.  Pracownik w miarę zwiększania swoich kwalifikacji zawodowych, osiągania dobrych wyników w pracy, powinien mieć zapewniony awans zawodowy oraz powinien być uwzględniony w wyróżnieniach i nagrodach.

 

 

                                                Rozdział II.

 

                                                  CZAS PRACY.

 

1.  Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu, w jego siedzibie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

 

2.  Czas pracy wynosi przeciętnie 40 godzin tygodniowo dla pracowników obsługi i  administracji - w pięciodniowym tygodniu pracy (poniedziałek-piątek) oraz  miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

3.  Pracownik jest obowiązany świadczyć pracę  w następujących godzinach:

a) sprzątaczki, kucharki, intendentki           700 – 1500

b) palacz c.o. pracuje wg indywidualnego harmonogramu pracy poprzez ustalenie

    wymiaru powierzonych zadań na dany sezon grzewczy,

c) kierowca 630 1530

d)     nauczyciele pracują zgodnie z podziałem godzin, przychodząc do pracy nie później jednak niż 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, przy czym:

-          pensum godzin nauczycieli pracujących w grupach 6-letnich wynosi

     22 godziny tygodniowo,

-          pensum godzin nauczycieli pracujących w grupach 3-4-letnich wynosi

      25 godziny tygodniowo.

 

4.  Do czasu pracy wlicza się przerwę w pracy, przeznaczoną na spożycie posiłku trwającą

    15 minut.

 

5.  Pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązują godziny pracy ustalone indywidualnie przez pracodawcę w umowie o pracę.

 

6.  Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Pozostałe czynności i zajęcia związane z przydziałem zadań, nauczyciel realizuje w czasie określonym indywidualnie.

 

7.  W ramach czasu pracy, nauczyciel obowiązany jest prowadzić :

a)     zajęcia dydak.wych.opiekuńcze z dziećmi 3-4-5-6 letnimi,

b)     inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkoli,

c)     zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć z samokształceniem i przygotowywaniem doskonalenia zawodowego.

 

8.  Pracodawca może ustalać pracownikowi indywidualny czas pracy uzależniony potrzebami zakładu pracy w wymiarze nie przekraczającym średnio 40 godzin tygodniowo.

 

9.  Obecność w pracy:

a)     pracownik nie będący nauczycielem potwierdza osobiście na liście obecności bezpośrednio po przyjściu do pracy,

b)     nauczyciel potwierdza obecność w pracy odpowiednim wpisem do dziennika lekcyjnego lub dziennika zajęć.

 

10. Praca wykonywana w godzinach od 2200 – 600 jest w myśl regulaminu pracą w porze nocnej.

    Za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatek w wysokości 20% na zasadach  

    określonych przepisami Kodeksu pracy.

 

11. Pracownikowi, który na polecenie pracodawcy wykonywał pracę w dniu dla niego dodatkowo wolnym od pracy, przysługuje dzień wolny w innym wyznaczonym w tym celu terminie. Dni wolne z tego tytułu, na wniosek pracownika lub za jego zgodą, mogą być udzielone także po upływie okresu rozliczeniowego, najpóźniej do końca następnego okresu rozliczeniowego.

 

12. Praca wykonywana ponad ustalone normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach

      nadliczbowych. Godziny nadliczbowe nie mogą przekroczyć dla poszczególnego

      pracownika 4 godzin na dobę i 150 godzin w roku kalendarzowym.

 

13. W przypadku przekroczenia na danym stanowisku pracy najwyższych dopuszczalnych 

      stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia praca w godzinach nadliczbo-

      wych jest zabroniona.

 

14. Za prace w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje 

      dodatek określony art.134 Kodeksu pracy.

 

13. Pracownicy mogą pozostawać po godzinach pracy tylko i wyłącznie za zgodą praco-

      dawcy.

 

14. Pracownik jest zobowiązany do zgłoszenia każdorazowego wyjścia poza teren szkoły 

       bezpośredniemu przełożonemu oraz dokonywania odpowiednich wpisów w książce

       wyjść.

 

                                                           Rozdział III.

 

                         USPRAWIEDLIWIANIE NIEOBECNOŚCI I SPÓŹNIEŃ.

 

1.  O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry wiadomej, pracownik powinien uprzedzić pracodawcę.

 

2.  W razie niestawienia się do pracy pracownik ma obowiązek zawiadomić zakład o przyczynie nieobecności, przewidywanym czasie jej trwania - pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później jednak niż w dniu następnym osobiście, telefonicznie, telegraficznie, a pomocą poczty lub przez inne osoby.

    Niedotrzymanie tego terminu mogą usprawiedliwić tylko nadzwyczajne okoliczności.

 

3.  W przypadku zawiadomienia przez pocztę, za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego.

 

4.  W przypadku niedotrzymania powyższych terminów wobec pracownika będą wyciągnięte konsekwencje służbowe.

 

5.  Niezależnie od zawiadomienia, pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy bądź spóźnienie, przedstawiając niezwłocznie pracodawcy przyczyny, a na żądanie dowody usprawiedliwiające nieobecność lub spóźnienie.

 

6.  W razie choroby swojej lub członka rodziny, pracownik ma obowiązek przedłożyć zaświadczenie lekarskie najpóźniej w dniu następnym po wystawieniu takiego zaświadczenia.

 

7.  Nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy usprawiedliwiają przyczyny uniemożliwiające stawienie się do pracy, a w szczególności:

a)  niezdolność do pracy spowodowana choroba pracownika lub jego izolacja z powodu choroby zakaźnej,

b)  odsunięcie od pracy na podstawie zaświadczenia (decyzji) lekarza, komisji lekarskiej lub inspektora sanitarnego, jeżeli pracodawca nie zatrudni pracownika przy innej pracy odpowiedniej do jego stanu zdrowia.

c)  leczenie uzdrowiskowe, jeśli jego okres został uznany zaświadczeniem lekarskim za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

d)  choroba członka rodziny pracownika wymagająca sprawowania przez pracownika osobistej opieki.

 

 

 

 

                                                         ROZDZIAŁ IV.

 

                                                ZWOLNIENIA OD PRACY.

 

1.  Załatwianie przez pracownika spraw społecznych, osobistych i innych nie związanych z pracą zawodową powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

 

2.  W razie konieczności załatwienia spraw w czasie godzin pracy, decyzję o udzieleniu pracownikowi zwolnienia na czas niezbędny podejmuje pracodawca.

    Za czas zwolnienia od pracy o którym mowa wyżej pracownikowi przysługuje  wynagro-

    dzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia. Odpracowanie to nie stanowi pracy w godzi-

    nach nadliczbowych.

 

3.  Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w razie:

a)  ślubu pracownika - przez 2 dni,

b)  urodzenia się dziecka pracownika - przez 2 dni,

c)  zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki - przez 2 dni,

d)  zgonu i pogrzebu siostry lub brata, teściowej lub teścia, babki lub dziadka albo zgonu innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką - przez 1 dzień.

 

4. Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, w trybie i na zasadach

    określonych odrębnymi przepisami:

a)  do wykonywania zadań w organach władzy i administracji państwowej,

b)  wezwanie organu administracji, sądu, prokuratury, NIK, organu właściwego w zakresie  powszechnego obowiązku obrony,

c)  biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym, przygotowawczym, sądowym (łączny wymiar zwolnień z tego tytułu nie może przekroczyć 6 dni w roku kalendarzowym),

d)  w celu wykonywania powszechnego obowiązku obrony oraz stawiania się na wezwania organu administracji państwowej jak też organu ścigania i wymiaru sprawiedliwości,

e)  w cel wykonywania prac związanych z prowadzeniem masowych spisów i badań statystycznych,

f)    w celu przeprowadzenia obowiązkowych badań lekarskich przewidzianych przepisami,

g)  w celu oddania krwi i na okresowe badania lekarskie pracowników będących honorowymi krwiodawcami,

 

5. Pracownicy wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w

     ciągu roku zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

     Powyższe zwolnienie od pracy przysługuje także pracownikowi, z tym że jeżeli oboje 

     rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać jedno z nich.

 

 

 

 

 

 

                                                      ROZDZIAŁ V.

 

                                         URLOPY WYPOCZYNKOWE

 

1.  Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i na zasadach określonych przepisami kodeksu pracy.

 

2.  Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

 

3.  Na uzasadniony wniosek pracownika, za zgodą pracodawcy urlop może być podzielony na części. Co najmniej jedna część urlopu powinna obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 

4.  Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy zakładu.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników. O terminie  urlopu,  pracownika zawiadamia się nie później niż jeden miesiąc przed jego rozpoczęciem.

 

5.  Nie wykorzystaną część urlopu z powodu: choroby, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego – pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.

 

6.  Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie  jakie by otrzymywał gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane z okresu trzech miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

 

7.  Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.

    Przesunięcie terminu urlopu jest dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb praco-

    dawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenie toku pracy.

 

8.  Odwołać pracownika z urlopu można w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych okolicznościami nieprzewidzianymi w chwili rozpoczynania przez pracownika urlopu. Koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem go z urlopu ponosi pracodawca.

 

9.  Na pisemny wniosek pracownika, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego, dłuższego niż 3 miesiące, strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu z ważnych przyczyn.

 

10. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

 

11. W okresie wypowiedzenia stosunku pracy (bez względu, która strona złoży wypowiedzenie) pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeśli pracodawca w tym okresie mu go udzieli.

 

12. Nauczycielowi przysługuje  prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich w wymiarze 35 dni roboczych.

 

13. Pracownikowi, za jego zgodą wyrażoną na piśmie, może być udzielony urlop bezpłatny w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres uzgodniony między pracodawcami.

 

14. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 5 lat przysługuje  urlop dla podratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku. Łączny wymiar urlopu dla podratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia.

 

   

                                                        ROZDZIAŁ VI.

 

                                         WYPŁATY WYNAGRODZENIA.

 

1.  Wynagrodzenie za pracę płatne miesięcznie z dołu wypłaca się pracownikom administracji i obsługi, oraz nauczycieli za godziny ponadwymiarowe - każdego ostatniego dnia miesiąca . Natomiast wynagrodzenie za pracę dla nauczycieli wypłaca się raz w miesiącu z góry każdego  pierwszego dnia miesiąca. Dodatki socjalne tj. dodatek miejski i mieszkaniowy płatne są miesięcznie z dołu.

 

2.  Jeżeli dzień wypłaty jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.

 

3.  Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest do rąk własnych pracownika lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.

 

4.  Wypłata może nastąpić również w inny sposób niż w/w, w szczególności wynagrodzenie może być przekazane na konto osobiste pracownika, wymaga to jednak jego wcześniejszej pisemnej zgody.

 

5.  Szczegółowe zasady wynagradzania i przyznawania dodatków regulują zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ora MEN, natomiast zasady premiowania i zwiększania wynagradzania zakładowy regulamin wynagradzania.

 

6.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach prawnych

 

7.  Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią.

 

                                                      ROZDZIAŁ  VII.

 

                                          NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.

 

1.  Pracownikom którzy poprzez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz  jakości, przyczyniają się szczególnie do wykonania zadań i osiągnięć zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia w formie:

a)    nagrody pieniężnej

b)    pochwały pisemnej

c)     pochwały publicznej.

 

2.  O przyznaniu nagrody decyduje pracodawca.

 

                                                    ROZDZIAŁ VIII.

 

                                             KARY PORZĄDKOWE.

 

1.  Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, prze-

     pisów  bhp oraz przepisów p. poż. pracodawca może stosować:

     a) karę upomnienia

b)  karę nagany.

 

2.  Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bhp lub przepisów p.poż., opusz-

     czenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub

     spożywanie alkoholu w czasie pracy - pracodawca może również stosować karę pie-

     niężną.

 

3.  Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nie usprawiedliwionej

    nieobecności w pracy, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pra-

    cownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagro-

    dzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń określonych

    odrębnymi przepisami kodeksu pracy.

 

4.  Kara może być zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

 

5.  O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez tego naruszenia oraz informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

 

6.  Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

    O odrzuceniu lub uwzględnieniu sprzeciwu decyduje pracodawca, po rozpatrzeniu sta-

    nowiska reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej. Nieodrzucenie

    sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem

    sprzeciwu.

 

7.  Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu może wystąpić do Sądu Pracy w Prudniku ul. Kościuszki 5 o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

 

8.  Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. Pracodawca może z własnej inicjatywy, uznać karę za niebyłą przed upływem tego terminu.

 

9.  Kwoty pochodzące z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bhp w zakładzie.

 

 

 

                                                        ROZDZIAŁ IX.

 

                                           OCHRONA PRACY KOBIET

 

      Ustala  się  następujące  prace  szczególnie uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia   kobiet obowiązujące w naszym przedszkolu:

 

1.      Wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy przekraczają 5000kJ (1200 kcal) na zmianę  roboczą, a przy pracy dorywczej 20 kJ/min (4,8 kcal/ minutę). 

2.      Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej:

a)     2 kg przy pracy stałej,

b)     3 kg kobietom w ciąży i w okresie karmienia przy pracy stałej,

c)     20 kg  przy pracy dorywczej.

d)     5 kg kobietom w ciąży i w okresie karmienia przy pracy dorywczej,

 

3.      Ręczne przenoszenie ciężarów pod górę ( pochylnie, schody o nachyleniu do 300  i wysokości do 5 metrów): 

A)     8 kg - przy pracy stałej,

B)     2 kg kobietom w ciąży i w okresie karmienia przy pracy stałej,

C)  15 kg - przy pracy dorywczej ,

D)  3,75 kg kobietom w ciąży i w okresie karmienia przy pracy dorywczej.

 

4.      Kobietom w ciąży i okresie karmienia :

 

a)     wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2900 kJ (696 kcal) na zmianę roboczą.

b)     prace w pozycji wymuszonej (w przysiadzie, pochylonej, na klęczkach).

c)     prace w pozycji stojącej ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej.

 

5.      Kobietom w ciąży:

a)     prace na wysokości, na drabinach itp.

b)     pełnienie dyżurów przez nauczycielki,

c)     prace przy obsłudze monitorów ekranowych - powyżej 4 godzin na dobę.

d)     kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

    

    Kobiet w ciąży i w okresie karmienia  nie wolno zatrudniać na stanowiskach pracy na 

    których występują przekroczenia norm wymienionych w punktach 2-5, ponadto przy

    pracach wzbronionych kobietom w ciąży i w okresie karmienia wymienionych w niniej-

    szym wykazie.

    Nie wolno również zatrudniać kobiet przy pracach - podczas wykonywania, których by- 

    łyby przekraczane w/w normy.

                                                       

6. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do czterech lat nie wolno bez jej zgody za-

    trudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, jak również delegować poza

    stałe miejsce pracy.

 

7. Pracownica karmiącą dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pra-

    cy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo

    do 2 przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek

    pracownicy udzielane łącznie.

 

                                ROZDZIAŁ X.    

  

                               RÓWNE TRAKTOWANIE KOBIET I MĘŻCZYZN

 

1.      Kobiety i mężczyźni są równo traktowani w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku, pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

 

2.       Równe traktowanie kobiet i mężczyzn oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ze względu na płeć.

 

3.      Za naruszanie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracowników ze względu na płeć, którego skutkiem jest w szczególności:

a.      odmowa nawiązania lub kontynuowania stosunku pracy,

b.      niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznaniu innych świadczeń związanych z pracą,

c.      pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, chyba że pracodawca udowodnił, że kierował się innymi względami.

 

4.      Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn odmowa pracodawcy nawiązania stosunku pracy uzasadniona potrzebą świadczenia określonej pracy – ze względu na jej rodzaj lub warunki wykonywania – wyłącznie przez pracowników jednej płci.

 

5.       Nie narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn stosowanie środków, które różnicują sytuację prawną pracowników ze względu na ochronę macierzyństwa. Nie stanowią także naruszenia tej zasady działania podejmowane przez określony czas zmierzający do wyrównywania szans pracowników obu płci poprzez zmniejszenie, na korzyść pracowników jednej płci, rozmiaru faktycznych nierówności, w zakresie określonym w art. 18 3a § 1 Kodeksu pracy.

 

6.      Pracownicy, bez względu na płeć, mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

 

7.      Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 6, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej i w innej formie niż pieniężna.

 

8.       Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.

 

 

 

 

                                                    ROZDZIAŁ XI.                                       .

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

1.     Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

2.     Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

a)     organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

b)     zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń,

c)     zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

3.     Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w  tym przepisy oraz zasady bhp.

4.     W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

5.     Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

a)     znać przepisy i zasady bhp, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

b)      wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

c)      dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,

d)     stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

e)     poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,

f)        niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,

g)     współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

                                                        ROZDZIAŁ XII.

 

                                          POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

1.      Pracodawca (Dyrektor) - przyjmuje pracowników w każdy poniedziałek  w godzinach 1300 – 1500.

.

2.  Regulamin niniejszy, wchodzi w życie  od 1 stycznia 2003r. po wcześniejszym po -podaniu go do publicznej wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

3.  W kwestiach nie uregulowanych wyżej stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz Karty Nauczyciela.

a.c.

 

 

 

 

informację wytworzył(a): mgr inż. Joanna Skoczylas
za treść odpowiada: mgr inż. Joanna Skoczylas
data wytworzenia: 26/01/2005