Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2008

1. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-1/2008 z dnia 7 stycznia 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 1-2008 z dn. 7.01.2008r..pdf
2. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-2/2008 z dnia 14 stycznia 2008r.
  w sprawie ogłoszenia kwot dopłat do cen usług wypoczynkowych, maksymalnej pomocy na cele mieszkaniowe, maksymalnej zapomogi losowej i maksymalnej zapomogi rzeczowej lub finansowej.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 2-2008 z dn. 14.01.2008r..pdf
3. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-3/2008 z dnia 27 lutego 2008r.
  w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty zgłoszone do otwartych konkursów ofert na realizację zadań i zakresu pomocy społecznej.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 3-2008 z dn. 27.02.2008r..pdf
4. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152- 4/2008 z dnia 28 lutego 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budzetu Gminy Lubrza na 2008r.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 -4-2008 z dn. 28.02.2008r..pdf
5. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-5/2008 z dnia 3 marca 2008r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. Gospodarowania Mieniem w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 -5-2008 z dn. 27.02.2008r..pdf
6. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-6/2008 z dnia 27 lutego 2008r.
  w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Lubrza.
  PDFZarządzenie nr Or.0152-6-2008 z dn. 27.02.2008r.pdf
6A.  ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-6A/2008 z dnia 3 marca 2008r.
  w sprawie wyboru organizacji i wysokości dotacji na ogłoszony kokurs na realizację zadania z zakresu upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Lubrza w formie spierania zadania
  PDFZarządzenie nr Or-0152-6A-2008 z dn. 03.03.2008r.pdf
6B.  ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-6B/2008 z dnia 3 marca 2008r.
  w sprawie wyboru podmiotu i wysokości dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w roku 2008.
  PDFZarządzenie nr Or-0152-6B-2008 z dn. 03.03.2008r.pdf
7. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-7/2008 z dnia 10 kwietnia 2008r.
  w sprawiwe wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 -7-2008 z dn. 10.04.2008r..pdf
8. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-8/2008 z dnia 17 kwietnia 2008r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Planowania i Finansów w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 8-2008 z dn. 17.04.2008r..pdf
9. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-9/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r.
  zmieniające zarzadzenie w sprawie regulaminu postępowania o udzielenie zamówień publicznych których wartośc nie przekracza wyrażonych w zotych równowartości kwoty 14 000 euro.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 9-2008 z dn. 21.04.2008r..pdf
10. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-10/2008 z dnia 8 maja 2008r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozwoju Gminy i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 10-2008 z dn. 08.05.2008r..pdf
11. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-11/2008 z dnia 8 maja 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 11-2008 z dn. 08.05.2008r..pdf
12. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-12/2008 z dnia 14 maja 2008r.
  zmieniające zarzadzenie w sprawie Regulam,inu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 12-2008 z dn. 14.05.2008r..pdf
13. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-13/2008 z dnia 14 sierpnia 2008r.
  w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Lubrzy
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 13-2008 z dn. 14.08.2008r..pdf
14. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-14/2008 z dnia 11 sierpnia 2008r.
  w sprawie organizacji systemu stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 14-2008 z dn. 11.08.2008r..pdf
15. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-15/2008 z dnia 02 września 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 15-2008 z dn. 02.09.2008r..pdf
16. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-16/2008 z dnia 29 września 2008r.
  w sprawie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Lubrzy
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 16-2008 z dn. 29.09.2008r..pdf
17. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-17/2008 z dnia 29 września 2008r.
  w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robót p.n."Remont nawierzchni drogi gminnej i przepustu nr dz. 172 w m. Krzyżkowice"
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 17-2008 z dn. 29.09.2008r..pdf
18. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-18/2008 z dnia 06 października 2008r.
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości.
  zalacznik1540_
19. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-19/2008 z dnia 13 października 2008r.
  w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 19-2008 z dn. 13.10.2008r..pdf
20. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-20/2008 z dnia 20 listopada 2008r.
  w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robt p.n. "Odbudowa mostu w ciągu grogi gminnej dz. nr 347 na potoku Granicznym w m. Trzebina"
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 20-2008 z dn. 03.11.2008r..pdf
21. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-21/2008 z dnia 21 listopada 2008r
  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w ref. ds. organizacyjno - kadrowych w Urzedzie Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 21-2008 z dn. 21.11.2008r..pdf
22. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-22/2008 z dnia 01 grudnia 2008r.
  w sprawie powołania komisji do spraw odbioru robót p.n. " Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy"
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 22-2008 z dn. 01.12.2008r..pdf
23. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-23/2008 z dnia 08 grudnia 2008r.
  w sprawie powołania Komisji Rektutacyjnej do przeprowadzenia czynności związanych z naborem kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Młodszy Referent ds. Gospodarowania Mieniem w Urzedzie Gminy w Lubrzy.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 23-2008 z dn. 08.12.2008r..pdf
24. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-24/2008 z dnia 08 grudnia 2008r.
  w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okolicznosci i przyczyn wypadku członka ochotniczej straży pożarnej w związku z udziałem w działaniach ratowniczych.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 24-2008 z dn. 08.12.2008r..pdf
25. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-25/2008 z dnia 08 grudnia 2008r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Lubrza na 2008r.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 25-2008 z dn. 08.12.2008r..pdf
26. ZARZĄDZENIE Nr Or-0152-26/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środkw pieniężnych, rzeczowych składników majątku obrotowego i inwestycji w toku oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 26-2008 z dn. 12.12.2008r..pdf
27. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-27/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.
  w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa.
  PDFZarządzenie nr Or.0152 - 27-2008 z dn. 12.12.2008r..pdf
28. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-27/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.
  w sprawie realizacji zadania pn. "I Festiwal Kultur Pogranicza" w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
  PDFZarządzenie nr Or.0152-28-2008 z dn. 15.12.2008r.pdf
29. ZARZĄDZENIE Nr Or 0152-27/2008 z dnia 12 grudnia 2008r.
  w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Gminy w Lubrzy oraz jednostki organizacyjne.
  PDFZarządzenie nr Or.0152-29-2008 z dn. 16.12.2008r.pdf

 


PDFZarządzenie nr Or.0152 - 18-2008 z dn. 06.10.2008r..pdf