Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2006-2010

Uchwała Nr I/1/ 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.
PDFUchwała Nr I-1-06.pdf (83,62KB)

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 27 listopada 2006r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
PDFUchwała Nr I- 2- 2006.pdf (86,89KB)

Uchwała Nr II / 3/ 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 06 grudnia 2006r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr II- 3- 2006.pdf (71,42KB)

Uchwała Nr II /4/ 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie powołania stałych komisji rady gminy.
PDFUchwała Nr II- 4- 2006.pdf (66,92KB)

Uchwała Nr II / 5 / 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
PDFUchwała Nr II- 5- 2006.pdf (54,46KB)

UCHWAŁA NR II/6/2006 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie zmian budżetu Gminy na 2006 rok.
PDFUchwała Nr II- 6- 2006.pdf (88,23KB)

Uchwała Nr II / 7 / 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 06 grudnia 2006r.
uchylająca uchwałę Nr XXIV/198/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr II- 7- 2006.pdf (57,59KB)

Uchwała Nr II / 8 / 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy w Lubrzy.
PDFUchwała Nr II- 8- 2006.pdf (55,31KB)

Uchwała Nr II / 9 / 2006 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 06 grudnia 2006r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodó Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr II- 9- 2006.pdf (54,83KB)

UCHWAŁA nr III/10/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2007r.
PDFUchwała nrn III-10-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (58,77KB)

UCHWAŁA Nr III/11/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007r.
PDFUchwała nrn III-11-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (90,96KB)

UCHWAŁA Nr III/12/07RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie oznajmienia zamiaru wystąpienia Gminy Lubrza ze związku międzygminnego o nazwie Związek Gmin Śląska Opolskiego.
PDFUchwała nrn III-12-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (58,04KB)

UCHWAŁA nr III/13/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.
PDFUchwała nrn III-13-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (79,71KB)

UCHWAŁA Nr III/14/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie zasad przyznawania diet dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) oraz przewodniczącym rad sołeckich.
utraciła moc na podst. uchwały Nr XI/100/2012 z dn. 24.02.2012r.
PDFUchwała nrn III-14-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (73,11KB)

UCHWAŁA nr III/15/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
PDFUchwała nrn III-15-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (83,97KB)

UCHWAŁA Nr III/16/07 RADY GMINY LUBRZA z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Krzyżkowice, dotyczących zniesienia nazwy urzędowej miejscowości – część wsi Krzyżkowice: przysiółek Krzyżkowice
PDFUchwała nrn III-16-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (81,73KB)

Uchwała Nr III/17/07 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza-
utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/170/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUchwała nrn III-17-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (99,37KB)

UCHWAŁA nr III/18/07 RADY GMINY LUBRZA z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza.
PDFUchwała nrn III-18-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (54,19KB)

UCHWAŁA nr III/19/07 RADY GMINY LUBRZA z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza.
PDFUchwała nrn III-19-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (54,20KB)

UCHWAŁA nr III/20/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007r.
uchylająca uchwałę Nr XXVI/218/06 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Dostarczania Wody w Gminie Lubrza.
PDFUchwała nrn III-20-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (56,93KB)

UCHWAŁA nr III/21//2007 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 7 lutego 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUchwała nrn III-21-07 z dn. 7.02.2007r..pdf (465,91KB)

UCHWAŁA nr IV/22/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie zgłoszenia sołectw do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
PDFUCHWAŁA nr IV-22-07 z dn.28.03.2007r..pdf (22,04KB)

UCHWAŁA nr IV/23/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr IV-23-07 z dn.28.03.2007r..pdf (26,71KB)

UCHWAŁA nr IV/24/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr IV-24-07 z dn.28.03.2007r..pdf (34,28KB)

UCHWAŁA nr IV/25/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
zmieniająca uchwałę w  sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUCHWAŁA nr IV-25-07 z dnia 28.03.2007r..pdf (25,92KB)

UCHWAŁA nr IV/26/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUCHWAŁA nr IV-26-07 z dnia 28.03.2007r..pdf (31,39KB)

UCHWAŁA nr IV/27/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
PDFUCHWAŁA nr IV-27-07 z dnia 28.03.2007r..pdf (25,64KB)

UCHWAŁA nr IV/28/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUCHWAŁA nr IV-22-07 z dn.28.03.2007r..pdf (22,04KB)

UCHWAŁA Nr V/29/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2006r.
PDFUCHWAŁA Nr V-29-07 z dn. 25.04.07r..pdf (543,68KB)

UCHWAŁA Nr V/30/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie wystąpienia ze związku gmin.
PDFUCHWAŁA Nr V-30-07r. z dn. 25.04.07r..pdf (23,22KB)

UCHWAŁA NR V/31/07 RADY GMINY LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007r. - utraciła moc na podst. UCHWAŁY Nr XXVIII/226/2021 z dn. 24.06.21r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza
PDFUCHWAŁA NR V-31-07 z dn. 25.04.07r..pdf (67,68KB)

UCHWAŁA Nr V/32/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie odwołania Sekretarza Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr V-32-07 z dn.25.04.07r..pdf (21,83KB)

UCHWAŁA Nr V/33/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA Nr V-33-07 z dn. 25.04.07r..pdf (25,31KB)

UCHWAŁA  NR V/34/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
PDFUCHWAŁA NR V-34-07 z dn. 25.04.07r..pdf (59,06KB)

UCHWAŁA Nr V/35/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
PDFUCHWAŁA Nr V-35-07 z dn. 25.04.07r..pdf (30,66KB)

UCHWAŁA Nr V/36/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 25 kwietnia 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUCHWAŁA Nr V-36-07 z dn. 25.04.07r..pdf (140,48KB)

UCHWAŁA Nr VI/37/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r.
PDFUCHWAŁA nr VI-37-2007 z dnia 29.06.2007r..pdf (155,57KB)

UCHWAŁA Nr VI/38/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr VI-38-2007 z dnia 29.06.2007r..pdf (37,22KB)

UCHWAŁA Nr VI/39/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze.
PDFUCHWAŁA nr VI-39-2007 z dnia 29.06.2007r..pdf (46,04KB)

UCHWAŁA Nr VI/40/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr VI-40-07 z dnia 29.06.2007r..pdf (71,35KB)

UCHWAŁA Nr VI/41/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej o nazwie Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr VI-41-2007 z dnia 29.06.2007r..pdf (36,46KB)

UCHWAŁA Nr VI/42/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VI-42-2007 z dnia 29.06.2007r..pdf (34,18KB)

UCHWAŁA Nr VI/43/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDFUCHWAŁA nr VI-43-07 z dnia 29.06.2007r..pdf (39,60KB)

UCHWAŁA Nr VI/44/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie powołania Sekretarza Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr VI-44-07 z dnia 29.06.2007r..pdf (35,14KB)

UCHWAŁA Nr VI/45/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 29 czerwca 2007r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
PDFUCHWAŁA nr VI-45-07 z dnia 29.06.2007r..pdf (36,84KB)

UCHWAŁA Nr VII/46/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 14 sierpnia 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007r.
PDFUCHWAŁA nr VII-46-2007 z dn. 2007-08-14.pdf (39,50KB)

 - UCHWAŁA Nr VII/47/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
PDFUCHWAŁA nr VII-47-07 z dn. 2007-08-14.pdf (39,88KB)

 - UCHWAŁA Nr VII/48/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 14 sierpnia 2007r. w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008 – 2011.
PDFUCHWAŁA nr VII-48-07 z dn. 2007-08-14.pdf (37,13KB)

 UCHWAŁA Nr VIII/49/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 26 września 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2008 -2011.
PDFUCHWAŁA nr VIII-49-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (42,74KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/50/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Gminy w Lubrzy. 
PDFUCHWAŁA nr VIII-50-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (34,70KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/51/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
PDFUCHWAŁA nr VIII-51-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (32,94KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/52/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. w sprawie wystąpienia o zmianę urzędowej nazwy miejscowości. 
PDFUCHWAŁA nr VIII-52-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (38,10KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/53/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr VIII-53-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (32,40KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2007.
PDFUCHWAŁA nr VIII-54-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (156,44KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/55/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. w sprawie określenia procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej.
PDFUCHWAŁA nr VIII-55-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (61,53KB)

- UCHWAŁA Nr VIII/56/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 26 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. 
PDFUCHWAŁA nr VIII-56-07 z dnia 26.09.2007r..pdf (37,20KB)

 - UCHWAŁA Nr IX/57/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2007r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r.
PDFUchwała nr IX-57-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (39,17KB)

- UCHWAŁA Nr IX/58/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza.
PDFUchwała nr IX-58-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (51,64KB)

- UCHWAŁA Nr IX/59/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz ustalenia stawek za te usługi.
 PDFUchwała nr IX-59-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (41,61KB)

- UCHWAŁA Nr IX/60/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUchwała nr IX-60-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (178,86KB)

- UCHWAŁA Nr IX/61/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie wskazania jednostek budżetowych tworzących wydzielony rachunek dochodów własnych oraz określenia źródeł dochodów własnych i dochodów nimi finansowanych.
PDFUchwała nr IX-61-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (42,52KB)

- UCHWAŁA Nr IX/62/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
 PDFUchwała nr IX-62-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (38,52KB)

- UCHWAŁA Nr IX/63/07 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 listopada 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUchwała nr IX-63-07 z dnia 30.11.2007r..pdf (40,96KB)

- UCHWAŁA Nr X/64/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie  uchwalenia  programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
PDFUchwała nr X-64-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (52,75KB)

- UCHWAŁA Nr X/65/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.
PDFUchwała nr X-65-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (45,95KB)

- UCHWAŁA Nr X/66/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2008r.
PDFUchwała nr X-66-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (39,16KB)

- UCHWAŁA Nr X/67/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2008r.
PDFUchwała nr X-67-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (63,09KB)

- UCHWAŁA Nr X/68/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
PDFUchwała nr X-68-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (34,49KB)

- UCHWAŁA Nr X/69/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
PDFUchwała nr X-69-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (34,97KB)

- UCHWAŁA Nr X/70/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Przyszpitalnej Przychodni Ginekologiczno – Położniczej.
PDFUchwała nr X-70-07 z dn.ia27.12.2007r..pdf (37,16KB)

- UCHWAŁA Nr X/71/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza
PDFUchwała nr X-71-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (36,87KB)

- UCHWAŁA Nr X/72/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2008.
 PDFUchwała nr X-72-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (80,69KB)

- UCHWAŁA Nr X/73/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok
PDFUchwała nr X-73-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (79,97KB)

- UCHWAŁA Nr X/74/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają w 2007r.
PDFUchwała nr X-74-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (39,98KB)

- UCHWAŁA Nr X/75/07 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.
PDFUchwała nr X-75-07 z dnia 27.12.2007r..pdf (501,73KB)

- UCHWAŁA Nr XI/76/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr XI-76-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (37,58KB)

- UCHWAŁA Nr XI/77/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr XI-77-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (38,98KB) 
Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/75/2015 z dn. 28.10.2015r.

- UCHWAŁA Nr XI/78/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Lubrza”.
PDFUCHWAŁA nr XI-78-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (36,75KB)

- UCHWAŁA Nr XI/79/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Nowy Browiniec”
PDFUCHWAŁA nr XI-79-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (37,06KB)

- UCHWAŁA Nr XI/80/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Olszynka”.- 
utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/103/08 z dn. 30.06.2008r.[
PDFUCHWAŁA nr XI-80-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (36,97KB)

- UCHWAŁA Nr XI/81/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Prężynka”.- 
utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/102/08 z dn. 30.06.2008r.[
PDFUCHWAŁA nr XI-81-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (37,57KB)

- UCHWAŁA Nr XI/82/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Słoków”.
PDFUCHWAŁA nr XI-82-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (37,79KB)

- UCHWAŁA Nr XI/83/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Krzyżkowice”.- 
 utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/104/08 z dn. 30.06.2008r.[
PDFUCHWAŁA nr XI-83-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (37,87KB)

- UCHWAŁA Nr XI/84/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.
PDFUCHWAŁA nr XI-84-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (43,68KB)

- UCHWAŁA Nr XI/85/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
PDFUCHWAŁA nr XI-85-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (41,09KB)

- UCHWAŁA Nr XI/86/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z pierwszych trzech kwartałów 2007r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r.
PDFUCHWAŁA nr XI-86-08 z dnia 28.02.2008r..pdf (40,40KB) Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/74/2015 z dn. 28.10.2015r.

- UCHWAŁA Nr XII/87/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok
PDFUCHWAŁA Nr XII-87-08 z dnia 28.03.2008r..pdf (150,62KB)

- UCHWAŁA Nr XII/88/08 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 28 marca 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Skrzypiec”.
PDFUCHWAŁA Nr XII-88-08 z dnia 28.03.2008r..pdf (37,15KB)

- Uchwała Nr XIII/89/2008 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2007r.
PDFUCHWAŁA nr XIII-89-08 z dnia. 30.04,.2008r..pdf (34,53KB)

- Załącznik do Uchwały  RADY GMINY W LUBRZY nr XIII/89/2008 z dn. 30.04.2008r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2007r.
PDFzałącznik do uchwały nr XIII-89-08 z dn. 30.04.08r. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Lubrza za 2007r..pdf (1 003,94KB)

- Uchwała Nr XIII/90/2008 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr XIII-90-08 z dnia 30.04.2008r..pdf (38,45KB)

- Uchwała Nr XIII/91/2008 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
PDFUCHWAŁA nr XIII-91-08 z dnia. 30.04,.2008r..pdf (42,51KB)


- Uchwała Nr XIII/92/2008 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych działających w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz ustalenia wysokości opłat za wydawane posiłki.
PDFUCHWAŁA nr XIII-92-08 z dnia. 30.04,.2008r..pdf (40,31KB)

- Uchwała Nr XIII/93/2008 RADY GMINY W LUBRZY  z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia.
PDFUCHWAŁA nr XIII-93-08 z dnia. 30.04,.2008r..pdf (43,24KB)

- Uchwała Nr XIII/94/2008 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/165/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁA nr XIII-94-08 z dnia. 30.04,.2008r..pdf (42,52KB)

- Uchwała Nr XIII/95/2008  RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr XIII-95-08 z dnia. 30.04,.2008r..pdf (57,91KB)

- Uchwała Nr XIII/96/2008 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
PDFUCHWAŁA nr XIII-96-08 z dnia. 30.04.2008r..pdf (77,86KB)

-Uchwała Nr XIII/97/2008  RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
w sprawie przyjęcia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Lubrza”.- utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/101/08 z dn. 30.06.2008r.
PDFUCHWAŁA nr XIII-97-08 z dnia. 30.04.2008r..pdf (39,09KB)

- Uchwała Nr XIII/98/2008 RADY GMINY W LUBRZY z dnia 30 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
PDFUCHWAŁA nr XIII-98-08 z dnia. 30.04.2008r..pdf (150,50KB)
 

- Uchwała Nr XIV/99/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.- zmieniona Uchwałą nr XVIII/131/08 z dn. 30.10.2008r.
PDFUchwała nr XIV-99-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (122,79KB)

- Uchwała Nr XIV/100/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza,
PDFUchwała nr XIV-100-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (37,26KB)

- Uchwała Nr XIV/101/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Lubrza”,- utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXII/162/09 z dn. 29.06.2009r.PDFUchwała nr XIV-101-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (37,51KB)

- Uchwała Nr XIV/102/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Prężynka”,
PDFUchwała nr XIV-102-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (38,85KB)

- Uchwała Nr XIV/103/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Olszynka”,- utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXI/155/09 z dn. 24.04.2009r.[
PDFUchwała nr XIV-103-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (37,79KB)

- Uchwała Nr XIV/104/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Krzyżkowice”,
PDFUchwała nr XIV-104-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (38,72KB)

- Uchwała Nr XIV/105/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Skrzypiec”,-  utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/105/08 z dn. 30.06.2008r.[
PDFUchwała nr XIV-105-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (37,91KB)

- Uchwała Nr XIV/106/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Słoków”,-  utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/106/08 z dn. 30.06.2008r.[
PDFUchwała nr XIV-106-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (38,36KB)

- Uchwała Nr XIV/107/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Trzebina”,utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/105/2016 z dn. 24.03.2016r.
PDFUchwała nr XIV-107-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (37,05KB)
PDFPlan Odnowy Miejscowości Trzebina na lata 2007-2013.pdf (2,82MB)

- Uchwała Nr XIV/108/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Jasiona”- utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXIII/169/09 z dn. 29.09.2009r.
PDFUchwała nr XIV-108-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (37,01KB)

- Uchwała Nr XIV/109/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie przystąpienia Gminy Lubrza do Lokalnej Grupy Działania.
PDFUchwała nr XIV-109-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (41,92KB)

-Uchwała Nr XIV/110/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.
PDFUchwała nr XIV-110-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (148,89KB)

- Uchwała Nr XIV/111/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.
PDFUchwała nr XIV-111-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (86,54KB)

- Uchwała Nr XIV/112/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
PDFUchwała nr XIV-112-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (40,01KB)

- Uchwała Nr XIV/113/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała nr XIV-113-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (43,76KB)

- Uchwała Nr XIV/114/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Lubrza za 2007r.
PDFUchwała nr XIV-114-08 z dnia 30.06.2008r..pdf (35,75KB)

- Uchwała Nr XV/115/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 02 lipca 2008r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.„ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół Publicznych w Lubrzy, ul. Szkolna 22”.
PDFUchwała nr XV-115-08 z dnia 02.07.2008r..pdf (43,19KB)

- Uchwała Nr XV/116/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 02 lipca 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.
PDFUchwała nr XV-116-08 z dnia 02.07.2008r..pdf (41,88KB)

- Uchwała Nr XV/117/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 02 lipca 2008r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długotermonowego.
PDFUchwała nr XV-117-08 z dnia 02.07.2008r..pdf (39,82KB)

- Uchwała Nr XVI/118/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza. Utraciła moc na podst. uchwały nr XI/73/2015 z dn. 28.10.2015r.
PDFuchwała Nr XVI-118-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (30,38KB)

- Uchwała Nr XVI/119/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
PDFuchwała Nr XVI-119-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (183,49KB)

- Uchwała Nr XVI/120/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
w sprawie powołania Gminnego Koordynatora Odnowy Wsi.- uchylona uchwałą Nr XIII/98/2016 z dn. 2.02.2016r.
PDFuchwała Nr XVI-120-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (26,29KB)

- Uchwała Nr XVI/121/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Nowy Browiniec”,
PDFuchwała Nr XVI-121-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (24,60KB)

- Uchwała Nr XVI/122/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
 w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą „Plan odnowy miejscowości Dytmarów”,
PDFuchwała Nr XVI-122-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (24,23KB)

- Uchwała Nr XVI/123/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
PDFuchwała Nr XVI-123-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (23,73KB)

- Uchwała Nr XVI/124/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2008 rok.
PDFuchwała Nr XVI-124-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (27,53KB)

- Uchwała Nr XVI/125/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
w sprawie udzielania poręczenia zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy ze Starostą Prudnickim z siedzibą w Prudniku przy ul. Kościuszki 76. - stwierdzona nieważność uchwały

- Uchwała Nr XVI/126/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 05 września 2008r.
w sprawie wyrażenia opinii na temat likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup celem przekształcenia.
PDFUchwała nr XVI-126-08 z dn. 05.09.2008r..pdf (24,30KB)

- Uchwała Nr XVIII/127/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-127-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (35,50KB)

- Uchwała Nr XVIII/128/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-128-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (26,28KB)

- Uchwała Nr XVIII/129/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-129-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (25,80KB)

- Uchwała Nr XVIII/130/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego likwidacji samodzielności Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-130-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (32,41KB)

- Uchwała Nr XVIII/131/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-131-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (27,01KB)

- Uchwała Nr XVIII/132/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2008r.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-132-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (146,75KB)

- Uchwała Nr XVIII/133/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
PDFUchwała nr XVIII-133-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (83,63KB)

- Uchwała Nr XVIII/134/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2008r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę obliczenia podatku roknego w 2009r.
PDFUCHWAŁA nr XVIII-134-08 z dn. 30.10.2008r..pdf (26,53KB)

- Uchwała Nr XIX/135/08 RADY GMINY LUBRZA  z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009r.
PDFUCHWAŁA nr XIX-135-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (25,20KB)

- Uchwała Nr XIX/136/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji rady Gminy na 2009r.
PDFUCHWAŁA nr XIX-136-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (46,24KB)

- Uchwała Nr XIX/137/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009r.
PDFUCHWAŁA nr XIX-137-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (37,26KB)

- Uchwała Nr XIX/138/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009.
PDFUCHWAŁA nr XIX-138-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (40,40KB)

- Uchwała Nr XIX/139/08 RADY GMINY LUBRZA  z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.
PDFUCHWAŁA nr XIX-139-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (36,39KB)

- Uchwała Nr XIX/140/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 30 października 2008r. nr XVIII/133/08 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
PDFUCHWAŁA nr XIX-140-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (82,53KB)

- Uchwała Nr XIX/141/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2008 – 2013.
PDFUCHWAŁA nr XIX-141-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (23,95KB)

- Załącznik do uchwały Nr XIX/141/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.  w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2008 – 2013.
PDFzałącznik do uchwały nr XIX-141-08 z dn. 19.12.2008r.w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2008 ? 2013..pdf (1,41MB)

- Uchwała Nr XIX/142/08 RADY GMINY LUBRZA  z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009.
PDFUCHWAŁA nr XIX-142-08 z dn. 19.12. 2008r..pdf (64,25KB)

- Uchwała Nr XIX/143/08 RADY GMINY LUBRZA z dnia 19 grudnia 2008r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008r.
PDFUCHWAŁA nr XIX-143-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (149,08KB)

- Uchwała Nr XIX/144/08 RADY GMINY LUBRZA  z dnia 19 grudnia 2008r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2009.
PDFUCHWAŁA nr XIX-144-08 z dn. 19.12.2008r..pdf (529,24KB)

- Uchwała Nr XX/145/09 RADY GMINY LUBRZA  z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia.
PDFUCHWAŁA nr XX-145-09 z dn. 27.02.2009r..pdf (24,09KB)

- Uchwała Nr XX/146/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2009r.
 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec.
PDFUCHWAŁA nr XX-146-09 z dn. 27.02.2009r..pdf (33,00KB)

- Uchwała Nr XX/147/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2009r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom - KOLEGIUM RIO ORZEKŁO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY
PDFUCHWAŁA nr XX-147-09 z dn. 27.02.2009r..pdf (33,20KB)

- Uchwała Nr XX/148/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Lubrza nr XIX/140/08 z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Lubrza nr XVIII/133/08 z dnia 30 października 2008 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od nieruchomości, oraz obowiązujących wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku.
PDFUCHWAŁA nr XX-148-09 z dn. 27.02.2009r..pdf (28,09KB)

- Uchwała Nr XX/149/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009r.
PDFUCHWAŁA nr XX-149-09 z dn. 27.02.2009r..pdf (172,12KB)

 - Uchwała Nr XXI/150/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wjtowi Gminy Lubrza za 2008r.
DOCUCHWAŁA nr XXI-150-09 z dn. 24.04.2009r..doc (2,51MB)

  - Uchwała Nr XXI/151/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie określenia sczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lib całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.
DOCUCHWAŁA nr XXI-151-09 z dn. 24.04.2009r..doc (44,00KB)

 - Uchwała Nr XXI/152/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz sczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza w roku 2009.
DOCUCHWAŁA nr XXI-152-09 z dn. 24.04.2009r..doc (81,00KB) zmieniona Uchwałą Nr XXXV/251/2018 z dn. 20.09.2018r. oraz Uchwałą Nr XL/308/2022 z dnia 14.09.2022r., Uchylona Uchwałą Nr XLIV/339/2022 z dn. 28.11.2022r.

 - Uchwała Nr XXI/153/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
DOCUCHWAŁA nr XXI-153-09 z dn. 24.04.2009r..doc (23,00KB)

 - Uchwała Nr XXI/154/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
DOCUCHWAŁA nr XXI-154-09 z dn. 24.04.2009r..doc (22,00KB)

 - Uchwała Nr XXI/155/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą "Plan odnowy miejscowości Olszynka na lata 2009-2016" - utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/106/2016 z dn. 24.03.2016r.
DOCUCHWAŁA nr XXI-155-09 z dn. 24.04.2009r..doc (187,50KB)

 - Uchwała Nr XXI/156/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009r.
DOCUCHWAŁA nr XXI-156-09 z dn. 24.04.2009r..doc (652,00KB)

 - Uchwała Nr XXI/157/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie udzielenia przez  Wójta Gminy Lubrza poręczenia wekslowego.
DOCUCHWAŁA nr XXI-157-09 z dn. 24.04.2009r..doc (23,50KB)

 - Uchwała Nr XXI/158/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Lubrza projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
DOCUCHWAŁA nr XXI-158-09 z dn. 24.04.2009r..doc (25,50KB)

 - Uchwała Nr XXII/159/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie stwierdzenie wygaśnięcia mandatu.
DOCUCHWAŁA Nr XXII-159-09 z dn. 29.06.2009r..doc (23,50KB)

 - Uchwała Nr XXII/160/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
DOCUCHWAŁA Nr XXII-160-09 z dn. 29.06.2009r..doc (23,50KB)

- Uchwała Nr XXII/161/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej.
DOCUCHWAŁA Nr XXII-161-09 z dn. 29.06.2009r..doc (30,00KB)

- Uchwała Nr XXII/162/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą "Plan odnowy miejscowości Lubrza na lata 2009-2016"
DOCUCHWAŁA Nr XXII-162-09 z dn. 29.06.2009r..doc (427,50KB)

- Uchwała Nr XXII/163/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Lubrza do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V "Dobre rządzenie Działania 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
DOCUCHWAŁA Nr XXII-163-09 z dn. 29.06.2009r..doc (24,50KB)

- Uchwała Nr XXII/164/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2009r.
DOCUCHWAŁA Nr XXII-164-09 z dn. 29.06.2009r..doc (801,50KB)

- Uchwała Nr XXII/165/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 czerwca 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
DOCUCHWAŁA Nr XXII-165-09 z dn. 29.06.2009r..doc (22,00KB)

- Uchwała Nr XXIII/166/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubrza
PDFUCHWAŁA NR XXIII-166-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (29,85KB)

- Załącznik nr 1 do Uchwały rady GMiny Lubrza nr XXIII/166/09 z dn. 29.09.2009r.
JPEGZalacznik1 do uchwały Rady Gminy Lubrza Nr XXIII-166-09 z dn. 29.09.2009r..jpeg (428,01KB)

- Uchwała Nr XXIII/167/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA Nr XXIII-167-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (46,04KB)

- Uchwała Nr XXIII/168/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr XXIII-168-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (23,24KB)

- Uchwała Nr XXIII/169/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Jasiona” - utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXXI/222/2010 z dn. 30.09.2010r.
PDFUCHWAŁA Nr XXIII-169-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (177,22KB)

- Uchwała Nr XXIII/170/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nauczycielom nagród za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i  opiekuńczej.
PDFUCHWAŁA Nr XXIII-170-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (37,32KB)

- Uchwała Nr XXIII/171/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole,  zespole  albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza. - zmieniona uchwałami : nr XXVI/188/09 z dnia 29.12.2009r., Nr XIV/119/2012 z dnia 27.06.2012r., Nr XXXIV/242/2018 z dn. 14.06.2018r.
PDFUCHWAŁA Nr XXIII-171-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (38,60KB)

- Uchwała Nr XXIII/172/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2009 rok.
PDFUCHWAŁA NR XXIII-172-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (157,52KB)

- Uchwała Nr XXIII/173/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.
PDFUCHWAŁA NR XXIII-173-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (24,80KB)

- Uchwała Nr XXIII/174/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
PDFUCHWAŁA NR XXIII-174-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (25,12KB)

- Uchwała Nr XXIII/175/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy Lubrza projektu objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
PDFUCHWAŁA NR XXIII-175-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (29,29KB)

- Uchwała Nr XXIII/176/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 września 2009r.
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej.
PDFUCHWAŁA NR XXIII-176-09 z dn. 29.09.2009r..pdf (26,69KB)

 - Uchwała Nr XXIV/177/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2009r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatzrenia w wode Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-177-09 z dn. 30.10.2009r..pdf (36,75KB)

 - Uchwała Nr XXIV/178/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza -  utraciła moc na podstawie Uchwały nr XXIX/209/2010 z dn. 30.04.2010r.
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-178-09 z dn. 30.10.2009r..pdf (25,83KB)

 - Uchwała Nr XXIV/179/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2009r.
w sprawie podatku od środków transportowych.
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-179-09 z dn. 30.10.2009r..pdf (39,00KB)

 - Uchwała Nr XXIV/180/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2009r.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-180-09 z dn. 30.10.2009r..pdf (23,04KB)

 - Uchwała Nr XXIV/181/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2009r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Lubrza.
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-181-09 z dn. 30.10.2009r..pdf (23,14KB)

- Uchwała Nr XXIV/182/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2009 rok.
PDFUCHWAŁA Nr XXIV-182-09 z dn. 30.10.2009r..pdf (160,19KB)

 - Uchwała Nr XXV/183/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 listopada 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2009 rok.
PDFUCHWAŁA Nr XXV-183-09 z dn. 26.11.2009r..pdf (179,35KB)

 - Uchwała Nr XXV/184/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 listopada 2009r.
  w sprawie  zaciągnięcia  kredytu długoterminowego.
PDFUCHWAŁA Nr XXV-184-09 z dn.26.11. 2009r..pdf (27,57KB)

- Uchwała Nr XXV/185/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 26 listopada 2009r.
  zmieniająca uchwałę  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych  oraz ich  wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. - utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/165/2013 z dn. 22.03.2013r.
PDFUCHWAŁA Nr XXV-185-09 z dn. 26.11.2009r..pdf (26,77KB)

- Uchwała Nr XXVI/186/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  w sprawie  planu pracy Rady Gminy na 2010r.
PDFUCHWAŁA nr XXVI-186-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (25,83KB)

- Uchwała Nr XXVI/187/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  w sprawie przedłożenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010r.
PDFUCHWAŁA nr XXVI-187-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (44,42KB)

- Uchwała Nr XXVI/188/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/171/09 Rady Gminy Lubrza z dnia 29.09.2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora, oraz inne stanowisko kierownicze w szkole,  zespole  albo przedszkolu i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego, oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza.
PDFUchwała nr XXVI-188-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (29,59KB) - uchylona Uchwała Nr XXXV/252/2018 z dn. 20.09.2018r.

- Uchwała Nr XXVI/189/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
PDFUCHWAŁA Nr XXVI-189-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (53,23KB)

- Uchwała Nr XXVI/190/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010.
PDFUCHWAŁA nr XXVI-190-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (40,63KB)

Uchwała Nr XXVI/191/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  zmieniająca  uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2009 rok.
PDFUCHWAŁA Nr XXVI-191-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (162,90KB)

Uchwała Nr XXVI/192/09 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 grudnia 2009r.
  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.
PDFUCHWAŁA Nr XXVI-192-09 z dn. 29.12.2009r..pdf (531,13KB)

- Uchwała Nr XXVII/193/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego GMINY LUBRZA - zmieniona Uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr XIV/113/2016 z dnia 24 marca 2016r., UCHYLONA Uchwałą Nr XLII/322/2022 z dn. 28.10.2022r.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-193-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (63,93KB)

- Uchwała Nr XXVII/194/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-194-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (33,19KB)

- Uchwała Nr XXVII/195/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi SŁOKÓW-LASKOWICE - NOWY BROWINIEC.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-195-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (32,77KB)

- Uchwała Nr XXVII/196/2010RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi LASKOWICE – NOWY BROWINIEC.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-196-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (32,13KB)

- Uchwała Nr XXVII/197/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-197-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (33,09KB)

- Uchwała Nr XXVII/198/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi PRĘŻYNKA – LUBRZA – OLSZYNKA.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-198-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (33,46KB)

- Uchwała Nr XXVII/199/2010 Rady Gminy  Lubrza z dnia 24 lutego 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2010r.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-199-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (118,88KB)

- Uchwała Nr XXVII/200/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza   na lata 2010-2014.- Uchylona - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr NK.III-KK-0911-1-19/10 z dnia 02.04.2010r.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-200-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (59,73KB)

- Uchwała Nr XXVII/201/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno- Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
PDFUCHWAŁA nr XXVII-201-2010 z dn. 24.02.2010r..pdf (25,86KB)

  - Uchwała Nr XXVIII/202/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Lubrzy.
PDFUCHWAŁA nr XXVIII-202-2010 z dn. 31.03.2010r..pdf (24,59KB)

- Uchwała Nr XXVIII/203/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zgoszenia sołectwa Laskowice do Programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
PDFUCHWAŁA nr XXVIII-203-2010 z dn. 31.03.2010r..pdf (22,29KB)

- Uchwała Nr XXVIII/204/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUCHWAŁA nr XXVIII-204-2010 z dn. 31.03.2010r..pdf (24,34KB)

- Uchwała Nr XXVIII/205/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.
PDFUCHWAŁA nr XXVIII-205-2010 z dn. 31.03.2010r..pdf (33,65KB)

- Uchwała Nr XXVIII/206/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA.zmieniona uchwałą Nr XI/99/2012 z dn. 24.02.2012r.
PDFUCHWAŁA nr XXVIII-206-2010 z dn. 31.03.2010r..pdf (33,43KB)

- Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/206/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA.
JPEGzałącznik do Uchwały nr XXVIII-206-2010 z dn. 31.03.2010r..jpeg (1,02MB)

- Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXVIII/206/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA.
JPEGzał. do Uchwały nr XXVIII-206-2010 z dn. 31.03.2010r..jpeg (1,08MB)

- Uchwała Nr XXIX/207/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2009r.
PDFUCHWAŁA nr XXIX-207-2010 z dn. 30.04.2010r..pdf (766,06KB)

- Uchwała Nr XXIX/208/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lubrza na lata 2010 – 2014
PDFUCHWAŁA nr XXIX-208-2010 z dn. 30.04.2010r..pdf (62,86KB) utraciła moc na podst. Uchwały nr Nr XV/134/2012 z dnia 14.09.2012r.

- Uchwała Nr XXIX/209/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów z nieruchomości na terenie Gminy Lubrza - utraciła moc na podst. Uchwały nr Nr III/15/2011 z dnia 26.01.2011r.
PDFUCHWAŁA nr XXIX-209-2010 z dn. 30.04.2010r..pdf (24,88KB)

- Uchwała Nr XXIX/210/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Sieć wodociągowa tranzytowa Dytmarów – Lubrza wraz z przepompownią strefową w miejscowości Lubrza” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
PDFUCHWAŁA nr XXIX-210-2010 z dn. 30.04.2010r..pdf (29,07KB)

- Uchwała Nr XXIX/211/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku.
PDFUCHWAŁA nr XXIX-211-2010 z dn. 30.04.2010r..pdf (26,24KB)

Uchwała Nr XXX/212/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lubrza oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za okres I półrocza.
PDFUCHWAŁA nr XXX-212-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (27,74KB)

Uchwała Nr XXX/213/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
PDFUCHWAŁA nr XXX-213-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (34,52KB)

Uchwała Nr XXX/214/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.
PDFUCHWAŁA nr XXX-214-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (37,95KB)

Uchwała Nr XXX/215/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Lubrzy do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
PDFUCHWAŁA nr XXX-215-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (24,43KB)

Uchwała Nr XXX/216/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów zawiarających Azbest na terenie Gminy Lubrza w latach 2010-2032. Utraciło moc na podst. Uchwały Nr XV/106/2019 z dn. 19.12.2019r.
PDFUCHWAŁA nr XXX-216-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (330,07KB)

Uchwała Nr XXX/217/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Trzebinie, Skrzypcu i Jasionie.
PDFUCHWAŁA nr XXX-217-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (29,79KB)

- Załącznik graficzny do uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXX/217/2010 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Trzebinie, Skrzypcu i Jasionie.
PDFZałącznik do Uchwały Rady Gminy Lubrza nr XXX-217-2010 z dnia 29.06.2010r..pdf (1,16MB)

Uchwała Nr XXX/218/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.PDFUCHWAŁA nr XXX-218-2010 z dn. 29.06.2010r..pdf (28,60KB)

Uchwała Nr XXXI/219/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności pożytku publicznego.
PDFUchwala nrXXXI-219-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (31,18KB)

Uchwała Nr XXXI/220/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
PDFUchwala nr XXXI-220-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (26,39KB)

Uchwała Nr XXXI/221/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi SKRZYPIEC - Uchylona- Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego Nr JG.VI.NC.7042-223/10
PDFUchwala nr XXXI-221-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (1,70MB)

Uchwała Nr XXXI/222/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Jasiona”.utraciła moc na podstawie Uchwały nr XIV/107/2016 z dn. 24.03.2016r.
PDFUchwała nr XXXI-222-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (262,70KB)

Uchwała Nr XXXI/223/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
PDFUchwała nr XXXI-223-20101 z dn. 30.09.2010r..pdf (73,37KB)

Uchwała Nr XXXI/224/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań związanych z remontem chodnika w Skrzypcu, Lubrzy oraz  remontem nawierzchni mostu w Skrzypcu.
PDFUchwała nr XXXI-224-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (26,65KB)

Uchwała Nr XXXI/225/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Lubrza” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała nr XXXI-225-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (25,55KB)

Uchwała Nr XXXI/226/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.
PDFUchwała nr XXXI-226-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (122,40KB)

Uchwała Nr XXXI/227/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lubrza i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionych do ich udzielania.
PDFUchwała nr XXXI-227-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (41,21KB)

Uchwała Nr XXXI/228/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w  sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/206/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do  sporządzenia  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA. zmieniona Uchwał Nr XI/99/2012 z dnia 24.02.2012r.
PDFUchwała nr XXXI-228-2010 z dn. 30.09.2010r...pdf (4,05MB)

Uchwała Nr XXXI/229/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie zatwierdzenia programu pod nazwą ,, Plan odnowy miejscowości Lubrza na lata 2009-2016”.
PDFUchwała nr XXXI-229-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (280,18KB)

Uchwała Nr XXXI/230/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
PDFUchwała nr XXXI-230-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (164,04KB) utracila moc na podst.Uchwały Rady Gminy Nr XLVIII/374/2023 z dn. 28.03.2023r.

Uchwała Nr XXXI/231/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 września 2010r.
zmieniająca Uchwałę nr XVIII/161/05 Rady Gminy w Lubrzy z dnia 15.02.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. - utracila moc na podst.Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/232/2010 z dn. 15.10.2010r.
PDFUchwała nr XXXI-231-2010 z dn. 30.09.2010r..pdf (26,04KB)

 Uchwała Nr XXXII/232/2010 RADY GMINY LUBRZA  z dnia 15 października 2010r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym PDFUCHWAŁA nr XXXII-232-2010 z dn. 15.10.2010r..pdf (52,92KB) zmieniona uchwałą nr III/21/2011 z dn. 26.01.2011r. oraz Uchwałą Nr XV/131/2012 z dn. 14.09.2012r. oraz uchwałą Rady Gminy Lubrza Nr X/56/2015 z dn. 21.09.2015r.- AKT POSIADA TEKST JEDNOLITY - UCHWAŁA NR XXIX/194/2017  z dnia 31 października 2017r.- (Dz. Urzed. Woj. Opolskiego z 2017r.. poz. 2735)  utracila moc na podst.Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/174/2020 z dn. 29.09.2020r.
PDFUchwała Nr XXIX.194.2017 z dnia 31 października 2017r..pdf (390,78KB)

Uchwała Nr XXXII/233/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 15 października 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Trzebinie, Skrzypcu i Jasionie.
PDFUchwała nr XXXII-233-2010 z dn. 15.10.2010r..pdf (25,34KB)

Uchwała Nr XXXII/234/2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 15 października 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXI/223/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia  30 września 2010r.
PDFUCHWAŁA nr XXXII-234-2010 z dn. 15.10.2010r..pdf (31,20KB)

Uchwala Nr XXXII/235 /2010 RADY GMINY LUBRZA z dnia 15 października 2010r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na rok kalendarzowy 2010.
PDFUCHWAŁA nr XXXII-235-2010 z dn. 15.10.2010r..pdf (29,70KB)

PDFUCHWAŁA nr IV-28-07 z dnia 28.03.2007r..pdf (26,95KB)