Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kadencja 2002-2006

Uchwały Rady Gminy Lubrza

 1. DOCw sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (23,50KB)
 2. DOCw sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (19,50KB)
 3. DOCw sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza (20,50KB)
 4. DOCw sprawie określenia składu liczbowego stałych komisji rady gminy. (20,00KB)
 5. DOCw sprawie powołania stałych komisji rady gminy. (31,50KB)
 6. DOCw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej. (19,50KB)
 7. DOCw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. (19,50KB)
 8. DOCw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczo – Rolnej i Ochrony Środowiska. (20,00KB)
 9. DOCw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (20,00KB)
 10. DOCw sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 r. (21,00KB)
 11. DOCw sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok. (21,50KB)
 12. DOCw sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. (37,50KB)
 13. DOCw sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok. (24,50KB)
 14. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2002 rok (54,50KB)
 15. DOCo zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad rozliczania świadczonych usług usuwania (22,50KB)
 16. DOCw sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Lubrza Przedszkola Publicznego. (22,50KB)
 17. DOCw sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003. (36,50KB)
 18. DOCw sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody. (115,50KB)
 19. DOCw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA (23,50KB)
 20. DOCw sprawie: wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. (101,00KB)utraciła moc na podst. uchwały Nr VII/61/03 z dnia 30.09.2003r.
 21. DOCw sprawie: wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. (82,50KB)utraciła moc na podst. uchwały Nr XVI/134/04 z dnia 24.11.2004r.
 22. DOCw sprawie: wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. (171,00KB)utraciła moc na podst. uchwały Nr XVI/133/04 z dnia 24.11.2004r.
 23. DOCw sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną. (19,50KB)
 24. DOCw sprawie planu pracy Rady Gminy na 2003r. (24,00KB)
 25. DOCw sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2003 r. (131,00KB)
 26. DOCw sprawie powołania komisji doraźnej. (20,00KB) 
 27. DOCw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2002 rok. (864,00KB)
 28. DOC w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej (20,00KB)
 29. DOC w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych Samorządu Mieszkańców Wsi w gminie Lubrza. (20,50KB)
 30. DOC zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. (21,00KB)
 31. DOC w sprawie zasad przyznawania diet dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) oraz przewodniczącym rad sołeckich. (21,00KB)
 32. DOC w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. (23,50KB)
 33. DOC w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok (50,00KB)
 34. DOC w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego w Olszynce –Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy. (21,00KB)
 35. DOC w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (23,00KB)
 36. DOC w sprawie zlikwidowania oddziału zamiejscowego w Olszynce –Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy. (21,00KB)
 37. DOC w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok (40,00KB)
 38. DOC W sprawie przyznawania dotacji przedmiotowych z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy (23,50KB) utraciła moc na podst.uchwały Nr XXXIII/286/2014 z dn. 23.09.2014r.
 39. DOC w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania (30,00KB) -dot. zmian we wsi Laskowice
 40. DOCw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2002 rok. (968,50KB)
 41. DOC w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza. (284,00KB) - utraciła moc na podst.uchwały Nr XXVI/201/2013 z dn. 28.09.2013r.
 42. DOC w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po strzelnicy wojskowej we wsi Prężynka. (23,50KB)
 43. DOC w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok (188,50KB)
 44. DOC w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (22,00KB)
 45. DOC w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej (20,00KB)
 46. DOC w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych tytułu należności pieniężnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności , a t (26,00KB)
 47. DOCw sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych we wsi Prężynka. (38,00KB)
 48. DOCw sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi Prężynka. (20,00KB)
 49. DOCw sprawie nadania Statutu Sołectw Gminy Lubrza. (681,00KB) - zmieniona Uchwałą Nr XXXV/250/2018 z dn. 20.09.2018r.
 50. DOCw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta. (20,50KB)
 51. DOCw sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli w gminie Lubrza. (12,50KB)
 52. DOC w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (16,50KB) - utraciła moc na podst. Uchwały Nr XXXIV/235/2018 z dni. 14.06.2018r.
 53. DOCw sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości (20,00KB)
 54. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok (47,50KB)
 55. DOCw sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza i sposobu jej poboru na 2003 rok. (12,00KB)
 56. DOCw sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza w ramach procedury repatriacyjnej dwóch 4 – osobowych rodzin polskiego pochodzenia. (12,00KB)
 57. DOCw sprawie zajęcia stanowiska na temat obecnej i przyszłej sytuacji finansowej Gminy w kontekście przygotowywanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. (40,50KB)
 58. DOCw sprawie wyrażenia opinii na temat wyłączenia ze struktury Opolskiego Centrum Rehabilitacyjnego w Korfantowie Przychodni Rehabilitacyjno – Ortopedycznej w celu jej przekształcenia. (20,50KB)
 59. DOCzmieniające uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. (21,50KB)
 60. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok. (22,00KB)
 61. DOCw sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. (113,00KB)utraciła moc na podst. uchwały Nr XVI/133/04 z dnia 24.11.2004r.
 62. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej na 2003 r. (20,50KB)
 63. DOCw sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (22,00KB)
 64. DOCw sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszeń kandydatów na ławników . (21,00KB)
 65. DOC zmieniająca uchwały w sprawie planów pracy Rady Gminy i w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2003r. (31,50KB)
 66. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy. (19,50KB)
 67. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy. (20,00KB)
 68. DOCw sprawie uwzględnienia zarzutu złożonego przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną SKRZYPIEC do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA. (35,00KB)
 69. DOCw sprawie odrzucenia protestu złożonego przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną SKRZYPIEC do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA. (27,00KB)
 70. DOCw sprawie odrzucenia protestu złożonego przez Zarząd Powiatu w Prudniku do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRZEBINA. (30,50KB)
 71. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok (83,50KB)
 72. DOCw sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza w ramach procedury repatriacyjnej jednej 4 – osobowej rodziny polskiego pochodzenia. (21,00KB)
 73. DOCw sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za pracodawcę samorządowego. (21,00KB)
 74. DOCw sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2004 -2007. (36,00KB)
 75. DOC w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. (44,00KB)- utraciła moc na podst. uchwały Nr XXI/165/2013 z dn. 22.03.2013r.
 76. DOC w sprawie zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na przyznany posiłek, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z bezpłatnych posiłków. (31,00KB)
 77. DOCw sprawie wyrażenia opinii na temat przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pokoju. (22,00KB)
 78. DOCw sprawie przyjęcia rezygnacji z pełnienia obowiązków Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. (19,50KB)
 79. DOCw sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. (19,50KB)
 80. DOCw sprawie : zapewnienia współfinansowania z budżetu Gminy w 2004 r. zadań objętych wnioskiem do dotacji w Ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich podkomponentu B2 – Edukacja. (25,00KB)
 81. DOCw sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej . (21,50KB)
 82. DOCw sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (25,50KB)
 83. DOCw sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów . (22,00KB)
 84. DOCw sprawie podatku od środków transportowych. (156,00KB)
 85. DOCw sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej na terenie Gminy Lubrza i sposobu jej poboru. (22,00KB)
 86. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok (97,50KB)
 87. DOC zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Publicznych Szkół w Lubrzy (20,50KB)
 88. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy (20,50KB)
 89. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Lubrzy (20,50KB)
 90. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubrzy (20,50KB)
 91. DOCw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (20,50KB)
 92. DOC w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2004r. (28,50KB)
 93. DOCw sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2004 r. (72,50KB)
 94. DOC w sprawie wyrażenia opinii na temat wyłączenia ze struktury Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu Wojewódzkiej Specjalistycznej Przychodni Dziecięcej w Opolu w celu jej przekształcenia. (22,00KB)
 95. DOCw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (22,00KB)
 96. DOCw sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004. (41,00KB)
 97. DOCw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubrzy. (33,50KB)
 98. DOC w sprawie zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego w Skrzypcu –Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy. (21,50KB)
 99. DOCw sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004 rok (687,50KB)
 100. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok (53,50KB)
 101. DOCw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2003 rok. (1,74MB) 
 102. DOCw sprawie zlikwidowania oddziału zamiejscowego w Skrzypcu –Gminnego Przedszkola Publicznego w Lubrzy. (21,50KB) 
 103. DOCw sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Lubrza. (22,00KB) - utraciła moc na podst. uchwały nr XIV/120/2012 z dnia 27.06.2012r.
 104. DOCw sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. (22,00KB) 
 105. DOC w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. (21,50KB) 
 106. DOCw sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. (219,00KB) 
 107. DOCw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebinia (482,00KB) - utraciła moc na podst. uchwały Nr VI/30/2015 z dn. 25 marca 2015r.
 108. DOCzmieniająca uchwałę o przyznawanie dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy (22,00KB) - utraciła moc na podst.uchwały Nr XXXIII/286/2014 z dn. 23.09.2014r.
 109. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok (311,50KB) 
 110. DOCw sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza w ramach procedury repatriacyjnej dwóch 4 – osobowych rodzin polskiego pochodzenia. (21,00KB) 
 111. DOCw sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu. (21,00KB) 
 112. DOCw sprawie przystąpienia do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubrza na lata 2004-2006 i lata 2007-2013 (22,00KB)
 113. DOCw sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2004 -2007. (20,00KB) 
 114. DOCw sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę wsi Prężynka. (19,50KB) 
 115. DOCw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta (39,50KB) 
 116. DOCw sprawie przystąpienia do projektu „ eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny”. (20,00KB) 
 117. DOCw sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok (41,00KB) 
 118. DOCw sprawie likwidacji drogi wewnętrznej. (20,50KB) 
 119. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu. (21,50KB) 
 120. DOCw sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 rok (171,50KB) 
 121. DOCw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (22,00KB) 
 122. DOCw sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (21,00KB) 
 123. DOCw sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (21,50KB) 
 124. DOCw sprawie wyrażenia woli współdziałania z Województwem Opolskim w zakresie finansowania projektu „eurząd dla mieszkańca Opolszczyzny” (24,50KB) 
 125. DOCw sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. (41,50KB)
 126. DOCw sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 rok. (48,50KB)
 127. DOCw sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych. (27,00KB) 
 128. DOCw sprawie zapewnienia współfinansowania z budżetu gminy zadań objętych dofinansowaniem w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. (21,00KB)
 129. DOCw sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. (44,50KB)
 130. DOCw sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych. (32,00KB)
 131. DOCw sprawie współdziałania między Gminą Lubrza a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Lubrza. (20,50KB)
 132. DOCw sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta z trzech kwartałów 2004 r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2005 r. (32,00KB) 
 133. DOCw sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego. (268,00KB) Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/79/2015 z dn. 28.10.2015r.
 134. DOCw sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego (82,50KB) Utraciła moc na podst. Uchwały nr XI/76/2015 z dn. 28.10.2015r.
 135. DOCw sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. (157,50KB)
 136. DOCw sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (39,50KB)
 137. DOCw sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 rok. (160,00KB) 
 138. DOCw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (34,00KB)
 139. DOCw sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Lubrza. (58,50KB) 
 140. DOCw sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Lubrza. (58,00KB) 
 141. DOCw sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubrzy (36,00KB) - ttaci moc z dniem 1.06.2022r. na podst. Uchwały Nr XXXVIII/281/2022 z dn. 28.04.2022r.
 142. DOCw sprawie planu pracy Rady Gminy na 2005r. (28,50KB) 
 143. DOCw sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005 r. (104,00KB) 
 144. DOCw sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. (40,50KB)
 145. DOCw sprawie nie wygaśnięcia niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie z upływem roku budżetowego 2004. (23,00KB)
 146. DOCw sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok. (41,50KB)
 147. DOCw sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 rok. (30,50KB)
 148. DOCw sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2005 rok (1,03MB)
 149. DOCw sprawie odwołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. (20,50KB)
 150. DOCw sprawie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. (21,00KB)
 151. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005r. (22,00KB)
 152. DOCw sprawie zasad przyznawania diet dla członków organu wykonawczego jednostki pomocniczej (sołtysom) oraz przewodniczącym rad sołeckich. (22,50KB) 
 153. DOC zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz Przewodniczącego Rady Gminy. (23,00KB) 
 154. DOC w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 rok. (52,50KB) 
 155. DOCw sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. (23,00KB)
 156. DOCw sprawie nadania statutu instytucji kultury Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lubrzy. (42,50KB) - zmieniona uchwałą Nr XXX/302/2014 z dn. 28.10.2014r.
 157. DOCw sprawie upoważnienia Wójta do zawarcia umowy na realizację projektu „Modernizacja budynku CARITAS w Lubrzy polegająca na wykonaniu termoizolacji” (22,50KB)
 158. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po strzelnicy wojskowej we wsi Prężynka. (26,00KB)
 159. DOCw sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza w ramach procedury repatriacyjnej trzech rodzin (jedna rodzina 2 – osobowa i dwie rodziny 4 – osobowe) polskiego pochodzenia. (22,00KB)
 160. DOCw sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych przy Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubrzy. (23,50KB)
 161. DOCUCHWAŁA nr XVIII-161-05 z dn. 15.02.2005r..doc (57,50KB)
 162. DOCUCHWAŁA nr XVIII-162-05 z dn. 15.02.2005r..doc (95,50KB) 
 163. DOCw sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania w przypadku przekraczania kryterium dochodowego. (24,00KB)
 164. DOCw sprawie modernizacji oświetlenia dróg i ulic w Gminie Lubrza. (24,00KB)
 165. DOCw sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy w Lubrzy za 2004 rok. (1,28MB)
 166. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza. (22,50KB)
 167. DOCw sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 rok. (106,00KB)
 168. DOCw sprawie likwidacji drogi wewnętrznej (21,00KB)
 169. DOCzmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2005r. (22,00KB)
 170. DOCUCHWAŁA nr XX-170 -2005 z dnia 31.05.2005r..doc (21,50KB)
 171. DOCUCHWAŁA nr XX-171-2005 z dnia 31.05.2005r..doc (23,00KB)
 172. DOCUCHWAŁA nr XX-172-2005 z dnia 31.05.2005r..doc (114,00KB) - zmieniona uchwałą Nr IX/87/2011 z dn. 29.11.2011r.
 173. DOCUCHWAŁA nr XX-173-2005 z dnia 31.05.2005r..doc (22,00KB)
 174. DOCUCHWAŁA nr XXI-174-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (22,50KB)
 175. DOCUCHWAŁA nr XXI-175-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (22,00KB)
 176. DOCUCHWAŁA nr XXI-176-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (21,00KB)
 177. DOCUCHWAŁA nr XXI-177-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (21,00KB)
 178. DOCUCHWAŁA nr XXI-178-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (22,00KB)
 179. DOCUCHWAŁA nr XXI-179-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (245,50KB)
 180. DOCUCHWAŁA nr XXI-180-2005 z dnia 29.06.2005r..doc (23,50KB)
 181. DOCUCHWAŁA NR XXII-181-05 z dnia 20.09.2005r..doc (257,50KB)
 182. DOCUCHWAŁA Nr XXII-182-05 z dnia 20.09.2005r..doc (22,50KB)
 183. DOCUCHWAŁA nr XXIII-183-05 a dn. 18.11.2005r..doc (96,00KB)
 184. DOCUCHWAŁA nr XXIII-184-05 a dn. 18.11.2005r..doc (22,00KB)
 185. DOCUCHWAŁA nr XXIII-185-05 a dn. 18.11.2005r..doc (63,50KB)
 186. DOCUCHWAŁA nr XXIII-186-05 a dn. 18.11.2005r..doc (22,50KB)
 187. DOCUCHWAŁA nr XXIII-187-05 z dn. 18.11.2005r..doc (99,50KB)
 188. DOCUCHWAŁA nr XXIII-188-05 a dn. 18.11.2005r..doc (92,50KB)
 189. DOCUCHWAŁA nr XXIII-189-05 a dn. 18.11.2005r..doc (21,50KB)
 190. DOCUCHWAŁA nr XXIII-190-05 z dn. 18.11.2005r..doc (24,00KB)
 191. DOCUCHWAŁA nr XXIII-191-05 z dn. 18.11.2005r..doc (24,50KB)
 192. DOCUCHWAŁA nr XXIII-192-05 a dn. 18.11.2005r..doc (24,00KB)
 193. DOCUCHWAŁA nr XXIV-193-05 z dn. 19-12-2005.doc (37,50KB)
 194. DOCUchwała Nr XXIV-194-05 z dn. 19-12-2005.doc (122,50KB)
 195. DOCUchwała nr XXIV-195-05 z dn. 19-12-2005.doc (111,50KB)
 196. DOCUchwała nr XXIV-196-05 z dn. 19-12-2005.doc (83,50KB)
 197. DOCUchwała nr XXIV-197-05 z dn. 19-12-2005.doc (41,50KB)
 198. DOCUchwała Nr XXIV-198-05 z dn. 19-12-2005.doc (128,50KB)
 199. DOCUCHWAŁA Nr XXIV-199-05 z dn. 19-12-2005.doc (38,00KB)
 200. DOCUCHWAŁA Nr XXIV-200-05 z dn. 19-12-2005.doc (23,00KB)
 201. DOCUCHWAŁA Nr XXIV-201-05 z dn. 19-12-2005.doc (21,50KB)
 202. DOCUchwała Nr XXIV-202-05 z dn. 19-12-2005.doc (72,00KB)
 203. ZIPUchwała Nr XXIV-203-05 z dnia 24.02.2006r..zip (141,13KB) 
 204. DOCUCHWAŁA nr XXV-204-06 z dn. 24-02-2006r..doc (35,50KB)
 205. DOCUCHWAŁA nr XXV-205-06 z dn. 24-02-2006r..doc (23,50KB)
 206. DOCUCHWAŁA nr XXV-206-06 z dn. 24-02-2006r..doc (23,00KB)
 207. DOCUCHWAŁA nr XXV-207-06 z dn. 24-02-2006r..doc (23,00KB)
 208. DOCUCHWAŁA nr XXV-208-06 z dn. 24-02-2006r..doc (23,00KB)
 209. DOCUCHWAŁA nr XXV-209-06 z dn. 24-02-2006r..doc (37,00KB)
 210. DOCUCHWAŁA nr XXV-210-06 z dn. 24-02-2006r..doc (23,00KB)
 211. DOCUCHWAŁA nr XXV-211-06 z dn. 24-02-2006r..doc (23,00KB)
 212. DOCUCHWAŁA nr XXV-212-06 z dn. 24-02-2006r..doc (21,50KB)
 213. DOCUCHWAŁA nr XXV-213-06 z dn. 24-02-2006r..doc (21,50KB)
 214. DOCUCHWAŁA nr XXV-214-06 z dn. 24-02-2006r..doc (21,50KB)
 215. DOCUCHWAŁA nr XXV-215-06 z dn. 24-02-2006r..doc (26,00KB)
 216. DOCUCHWAŁA nr XXV-216-06 z dn. 24-02-2006r..doc (178,50KB)
 217. PDFUCHWAŁA nr XXVI-217-06 z dnia 12.04.2006r..pdf (611,23KB)
 218. DOCUCHWAŁA nr XXVI-218-06 z dnia 12.04.2006r..doc (85,50KB)
 219. DOCUCHWAŁA nr XXVI-219-06 z dnia 12.04.2006r..doc (32,00KB)
 220. DOCUCHWAŁA nr XXVI-220-06 z dnia 12.04.2006r..doc (21,50KB)
 221. PDFUCHWAŁA nr XXVI-221-06 z dnia 12.04.2006r..pdf (138,45KB)
 222. DOCUCHWAŁA nr XXVI-222-06 z dnia 12.04.2006r..doc (24,00KB) 
 223. DOCUCHWAŁA nr XXVI-223-06 z dnia 12.04.2006r..doc (90,00KB)
 224. DOCUCHWAŁA nr XXVI-224-06 z dnia 12.04.2006r..doc (22,00KB)
 225. DOCUCHWAŁA nr XXVI-225-06 z dnia 12.04.2006r..doc (21,50KB)
 226. DOCUCHWAŁA nr XXVI-226-06 z dnia 12.04.2006r..doc (22,00KB)
 227. DOCUCHWAŁA nr XXVII-227-06 z dn. 29.05.2006r..doc (23,50KB)
 228. DOCUCHWAŁA nr XXVII-228-06 z dn. 29.05.2006r..doc (34,00KB) 
 229. DOCUCHWAŁA nr XXVII-229-06 z dn. 29.05.2006r..doc (30,50KB) 
 230. DOCUCHWAŁA nr XXVII-230-06 z dn. 29.05.2006r..doc (203,50KB) 
 231. DOCUCHWAŁA nr XXVII-231-06 z dn. 29.05.2006r..doc (23,00KB)  
 232. DOCUCHWAŁA nr XXVII-232-06 z dn. 29.05.2006r..doc (21,00KB)
 233. DOCUCHWAŁA nr XXVII-233-06 z dn. 29.05.2006r..doc (27,50KB)
 234. DOCUCHWAŁA nr XXVII-234-06 z dn. 29.05.2006r..doc (26,50KB)
 235. DOCUCHWAŁA nr XXVII-235-06 z dn. 29.05.2006r..doc (27,00KB)
 236. PDFUCHWAŁA NR XXIX.pdf (132,15KB)
 237. PDFUchwała nr XXX-243-06 z dn. 27.09.06r..pdf (62,60KB)
 238. PDFUchwała nr XXX-244-06 z dn. 27.09.06r..pdf (81,08KB)
 239. PDFUchwała nr XXX-245-06 z dn. 27.09.06r..pdf (116,61KB)
 240. PDFUchwała nr XXX-246-06 z dn. 27.09.06r..pdf (68,52KB)
 241. PDFUchwała nr XXX-247-06 z dn. 27.09.06r..pdf (79,65KB)
  1. PDFZałącznik do uchwały nr XXX-247-06 z dn. 27.09.06r..pdf (77,17KB)

  

  

  

 

informację wytworzył(a): mgr Alina Woehl
za treść odpowiada: mgr inż. Krzysztof Barwieniec
data wytworzenia: 02/12/2005