Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA

Strona archiwalna

 

 

Lubrza 2010.06.14    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LUBRZA 

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz uchwały Nr XI/76/08 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 lutego 2008 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza, obejmującego obszar zabudowany wsi oraz przyległe do niego tereny rolne, ograniczone od zachodu drogą wojewódzką nr 414 i linią kolejową nr 306 relacji Prudnik – Gogolin, od południa linią kolejową nr 137 relacji Nysa – Kędzierzyn-Koźle, a od wschodu i północy drogami rolnymi i ciekiem wodnym, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 

 
od 24 czerwca do 23 lipca 2010 roku,
 

w siedzibie Urzędu Gminy Lubrza ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza, pokój nr 203 w godzinach 8oo - 15 oo.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 lipca 2010 roku, w siedzibie Urzędu Gminy o godz. 13oo. I pietro.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Lubrza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia 2010 roku.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) informuję, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu ww. planu miejscowego do publicznego wglądu, można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy:

a)      projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza;

b)      prognozą oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego;

c)      opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku;

d)      opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

 

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

1.      w formie pisemnej do Wójta Gminy Lubrza na ww. adres Urzędu Gminy w Lubrzy;

2.      ustnie do protokołu w pokoju nr 203 Urzędu Gminy w Lubrzy,

3.       za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres email:

w nieprzekraczalnym terminie  do 12 sierpnia 2010 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Lubrza.

 
 

                                                                                                   Wójt Gminy

 

                                                                                         mgr Stanisław Jędrusik 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Władysław Panek
Data wytworzenia: 2010-06-15