Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Lubrzy o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza

Strona archiwalna

 


Lubrza 2008.08.18

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Lubrzy

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Lubrza


 

Na podstawie art. 11 pkt. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.   o planowaniu i  zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu  przez Radę Gminy w Lubrzy Nr XIII/95/2008  z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie  przystąpienia do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubrza”, obejmującej  w  szczególności:

 

1) aktualizację i uzupełnienie uwarunkowań rozwoju obszaru gminy w zakresie określonym w

    art. 10 ust. 1 oraz weryfikacje i uzupełnienie ustaleń kierunków zagospodarowania

    przestrzennego w zakresie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

    o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) z

    uwzględnieniem wyników oceny aktualności studium,

2) doprowadzenia do spójności studium z następującymi dokumentami :

a)       strategią rozwoju województwa opolskiego na lata 2000–2015 oraz regionalnym programem operacyjnym województwa opolskiego na lata 2007–2013,

b)       planem zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego oraz materiałami zebranymi do sporządzenia zmiany ww. planu, w tym szczególnie zawarte w raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego,

c)       planem rozwoju lokalnego gminy Lubrza,

d)       programem ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla gminy Lubrza,

e)       opracowaniem ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby zmiany studium,

f)        uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie wykazu gminnych dróg

g)       publicznych na terenie województwa opolskiego,

h)       obowiązującymi na obszarze gminy planami miejscowymi oraz wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego,

3)   doprowadzenie do zgodności ustaleń studium z wymogami obowiązujących ustaw

i ich przepisów wykonawczych, w tym szczególnie :

a)       art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

b)      art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( jt. Dz. U z 2008r. Nr 25, poz. 150),

c)       art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

d)       art. 84 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) w zakresie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,

e)       ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (jt. Dz. U. z 2007r. Nr19, poz. 115 z późn. zm.),

f)         art. 20 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (jt. Dz. U. z 2005r. Nr 45, poz. 435 z   późn. zm.).

 

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Lubrzy,  48-231 Lubrza ul. Wolności 73,  w terminie 25 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy,  wraz z załącznikiem graficznym.

 

                         

                                                                                        Wójt Gminy

                                          

                                                                        mgr Stanisław Jędrusik

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-08-2008 08:49
    przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl