Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli

Strona archiwalna

 

Rozpatrywanie skarg i wniosków obywateli
Wymagane dokumenty:
 1. Skarga lub wniosek zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej skargę.
 2. Przyjmowane są kserokopie dokumentów, które interesant życzy sobie dołączyć do skargi lub wniosku.
Opłaty:
 1. Podania i załączniki do podań, których przedmiotem są skargi i wnioski w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, nie podlegają opłacie skarbowej.
 2. Nie dotyczy to pism określonych przez strony jako skargi lecz będących w swojej istocie środkami odwoławczymi składanymi w toku instancji.
Miejsce złożenia i odbioru:
 1. Sekretariat Wójta Gminy Lubrza.
 2. Osoba składająca skargę lub wniosek otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej drogą pocztową lub na życzenie poczta elektroniczną.
 3. W sprawach skarg i wniosków przyjmują :
a)      Wójt Gminy Lubrza –  w każdy poniedziałek w godz. od 13ºº do 16ºº po wcześniejszym ustaleniu terminu.
b)      Zastępca Wójta Gminy Lubrza  –  w każdy poniedziałek w godz. od 13ºº do 16ºº po wcześniejszym ustaleniu terminu.
c)      Kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach - codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Termin odpowiedzi:
 1. Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie do 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.
Tryb odwoławczy:
 1. Skargi i wnioski są załatwiane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu uproszczonym.
 2. Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, udzielający odpowiedzi może potrzymać swoje stanowisko.
 3. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.
Uwagi:
 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu.
 2. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póź.zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002r. w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)informację wytworzył(a):

Helena Dziadkowiec

za treść odpowiada:

inż. Krzysztof Halek

data wytworzenia:

16 maja 2007