Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) będzie przyznawała świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które:

  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. osiągnęły odpowiedni wiek, tj.:
  1. w przypadku kobiet 60 lat;
  2. w przypadku mężczyzn 65 lat,
  1. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Do okresu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również okres pełnienia tej funkcji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez wójta właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji. Aby uzyskać ww. zaświadczenie osoby uprawnione do świadczenia pieniężnego proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy w Lubrzy wniosku o wydanie zaświadczenia, ze wskazaniem, w jakim okresie pełniły funkcję sołtysa w Gminie Lubrza. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia można pobrać DOCXWNIOSEK.docx (22,01KB)

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy Lubrza, Wójt Gminy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku zaświadczenie będzie można zastąpić pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Wzór oświadczenia o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat można pobrać DOCXOświadczenie o spełnieniu wymogu.docx (18,34KB)

Dodatkowo do wniosku do KRUS osoba uprawniona będzie musiała dołączyć oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Wzór oświadczenia o niekaralności można pobrać DOCXzaświadczenie o niekaralności.docx (12,61KB)

Świadczenie z tytułu pełnienia funkcji sołtysa będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej – wzór wniosku składanego do KRUS zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Wniosek o przyznanie świadczenia osoba uprawniona będzie mogła złożyć od 1 lipca 2023 r. w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie wydawana przez KRUS w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW o wydanie zaświadczenia : Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza ( Sekretariat – pok. Nr 208 II p.) e-mail :
lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres:r78vs97jiw

OPŁATY :Opłata skarbowa  - 17zł

PODSTAWA PRAWNA :

  1. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pienieżnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. (Dz. U. 2023 poz. 1073). - tutaj https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1073