Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 - 2027

I N F O R M A C J A

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza

 

W związku z zarządzonymi wyborami ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027 informuje, że Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu ustaliło dla Rady Gminy Lubrza wybór 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku.   

Zgodnie z art. 161 § 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 poz. 2017 ze zm.) w dniu
30 czerwca 2023 roku upływa termin zgłaszania Radzie Gminy Lubrza kandydatów na ławników.

Najpóźniej w październiku 2023r. Rada Gminy Lubrza dokona wyboru ławników spośród zgłoszonych kandydatów.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa: - ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 poz. 2017 ze zm.), - ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku  wybiera Rada Gminy Lubrza w głosowaniu tajnym.

1. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Podstawa prawna : art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm.).

Do dnia 30 czerwca 2023r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać kandydatów na ławników.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm.), pozostawia się bez dalszego biegu.

UWAGA: Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

2. Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Podstawa prawna : art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm,),

3. Ławnikami nie mogą być:  

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Podstawa prawna : art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm.).

KARTA ZGŁOSZENIA :

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

 • Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy (zgodnie z art. 158 § 1 pkt 4 usp),
 • Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również do orzekania w którym sądzie jest proponowany oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych),
 • Część C – wypełniana przez przedstawicieli podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej.

4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. oświadczenie kandydata, ze nie jest pozbawiony praw cywilnych i obywatelskich;
 5. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia*), wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021r. poz. 1285) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 6. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego**).

5. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

6. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

*) Wypełnia lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

**) Zdjęcie powinno być kolorowe o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby, przedstawiające ją w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów.

7. Czas uzyskania dokumentów i osoby ponoszące koszty uzyskania :

 1. Dokumenty wymienione w pkt 4. a-e powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.
 2. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 3. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Podstawa prawna : art. 162 § 2-8 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023r. poz. 2017 ze zm ),

UWAGA: Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych, Rada Gminy podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

 

KARTA ZGŁOSZEŃ  kandydatów na ławników są do pobrania w Urzędzie Gminy Lubrza pok. nr 202 w godzinach pracy Urzędu (od 700 do 1500).

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Gminy Lubrza -
tel. (77) 4074659.

 

 

Dokumenty do pobrania :

1. PDFKARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf (130,90KB)
2. PDFLISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CZYNNE PRAWO WYBORCZE ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA.pdf (218,57KB)
3. PDFoświadczenie kandydata na ławnika dot. postępowań z oskarżenia publicznego.pdf (120,91KB)
4. PDFoświadczenie kandydata na ławnika dot. praw cywilnych.pdf (125,05KB)
5. PDFoświadczenie kandydata na ławnika dot. władzy rodzicielskiej.pdf (118,50KB)
6.PDFzaświadczenie lekarskie.pdf (122,70KB)
7. PDFDefinicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.pdf (64,00KB)
8.PDFKLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów na ławników.pdf (171,59KB)
9. PDFKLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZGLASZAJĄCYCH KANDYDATÓW.pdf (191,10KB)