Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do Informacji publicznej

Pojęcie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Przepisy powyższej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.

 Prawo dostępu do informacji publicznej

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Niemniej jednak, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

 • ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
 • w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (np. tajemnica skarbowa, radcowska, medyczna).

 Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny

Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Urząd Gminy w Lubrzy miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku – Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Sposób udostępnia informacji publicznej

Urząd Gminy w Lubrzy udostępnia informację publiczną w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) lub na wniosek, w przypadku informacji publicznych nieudostępnionych na stronie BIP.  

Informacja publiczna może być również udostępniana:

 • w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;
 • przez zainstalowane w miejscach, o których mowa wyżej, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

 Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej prosimy składać:

1) w formie elektronicznej:

     - na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl,

     - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) w formie pisemnej: 

     - listownie za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza,

     – bezpośrednio poprzez złożenie wniosku w budynku Urzędu Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.

 Zaleca się aby wniosek zawierał co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, adres wnioskodawcy (bądź adres poczty elektronicznej) oraz jasne sformułowanie, z którego wynika, co jest przedmiotem wniosku.

Zachęcamy do korzystania ze wzoru wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zamieszczonego przez Urząd Gminy w Lubrzy.

DOCXWzór wniosku o dostęp do informacji publicznej.docx (18,15KB)

 Termin na rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 Sposób udostępniania informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd, uniemożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie.

W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji.

Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (a także o umorzeniu postępowania), przysługuje odwołanie, które wnosi się Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Lubrza. Termin na złożenie odwołania wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

  Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej)

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lubrza, z siedzibą:                 ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Lubrzy: lub listownie na adres: Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza.
 3. Pani/Pana dane osobowe uzyskane przez Wójta Gminy Lubrza wykorzystujemy wyłącznie               w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Gminie, jej organach i Urzędzie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (m.in. Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z prowadzonym postępowaniem.
 5. Wójt Gminy Lubrza w nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań/spraw oraz prawnie ustalony okres archiwizacji
 7. Ma Pani/Pan prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Może Pani/Pan złożyć do Wójta Gminy Lubrza wniosek  dotyczący:
 1. sprostowania / poprawienia danych osobowych (art. 16 RODO);
 2. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, tj. wstrzymania operacji na danych osobowych lub usuwania danych  (art. 18 RODO);
 3. dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych przez tut. organ danych oraz kopia danych – art. 15 RODO).
 1. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Tel: 22 531 03 00, www.uodo.gov.pl .
 2. Dane osobowe podane przez Pani/Pana są wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.