Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1062) każdy, bez konieczności wskazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności  architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej tego podmiotu, w zakresie minimalnych wymagań określonych w art. 6 pkt 1 lub 3 wskazanej ustawy.

Osoba ze szczególnymi wymaganiami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiemo zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek powinien zawierać:

  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie, architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeśli dotyczy.

Wniosek może zostać przesłany w następujący sposób:

  • elektronicznie na adres e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
  • faxem na numer 77 407 46 51,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP,
  • pocztą na adres: Urząd Gminy  w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza,
  • osobiście w sekretariacie urzędu.

Termin rozpatrzenia sprawy:

Realizacja wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

Tryb odwoławczy:

W przypadku nie zapewnienia dostępności przez podmiot publiczny w sposób i w terminach określonych powyżej, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

DOCXWniosek o zapewnienie dostępności wraz z klauzulą.docx (21,47KB)