Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Gminy w Lubrzy

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja:

 • udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.lubrza.opole.pl
 • udostępniona w serwisie internetowym Urzędu: www.lubrza.opole.pl
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnionych w BIP i serwisie internetowym Urzędu Gminy w Lubrzy

Jeśli dla danej informacji nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, podmiot ponownie wykorzystujący informację ma obowiązek:

 • poinformowania o źródle jej pozyskania (np. adresie www BIP Urzędu, adresie serwisu internetowego Urzędu) ,
 • podać datę wytworzenia, pozyskania informacji,
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji udostępnianych na wniosek

Urząd Gminy w Lubrzy określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy

Warunek korzystania z informacji mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Gminy w Lubrzy określa warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany, przy wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne

Zasady odpowiedzialności Urzędu Gminy w Lubrzy

Urząd nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny

Tryb wnioskowy udostępniania informacji do ponownego wykorzystywania

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
 • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

Wniosek można złożyć:

 • w formie papierowej – bezpośrednio w Urzędzie – Sekretariat pok. 208 lub przesłać na adres Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP: r78vs97jiw /skrytka

Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ust.3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienie sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia

Urząd Gminy po rozpatrzeniu wniosku:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określenia warunków ponownego wykorzystywania
 • składa ofertę zawierająca warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie
 • odmawia w drodze decyzji wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 • Informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku.
 • Informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może w terminie 14 dni od dnia otrzymania złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji

Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Gminy w Lubrzy jest udostępniania lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady bezpłatnie.
Zgodnie jednak z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

W takim przypadku Urząd przedstawia wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji publicznych oraz opłaty w tym związane.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonym we wniosku oraz inne czynniki, jakie mogą być brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do wykonania wydruków lub kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników informacji,
 • czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji w sposób i formie określonych w ofercie

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę

W zakresie nieobjętym powyższą informacją, zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. O otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (dz. U. 2021, poz 1641)