Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz rejestrów i ewidencji Urzędu Gminy

 1. Dane zgromadzone w prowadzonych w Urzędzie Gminy w Lubrzy w rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.
 2. Dane udostępnia się na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 29).
 3. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych.
 4. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. zakresie.

 

Wykaz rejestrów, ewidencji, archiwów:

Referat  Organizacyjny

 1. Rejestr pism przychodzących
 2. Rejestr pism wychodzących
 3. Rejestr skarg, wniosków i petycji
 4. Rejestr zarządzeń Wójta
 5. Rejestr zarządzeń Wójta jako kierownika Urzędu
 6. Rejestr wydanych pełnomocnictw i upoważnień
 7. Rejestr aktów prawa miejscowego
 8. Rejestr uchwał Rady Gminy
 9. Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych
 10. Rejestry i ewidencje prowadzone na potrzeby systemu bezpieczeństwa informacji
 11. Rejestr instytucji kultury
 12. Ewidencja programów, sprzętu i licencji komputerowych
 13. Ewidencja czasu pracy
 14. Ewidencja wyjść służbowych i prywatnych
 15. Ewidencja pobranych kluczy
 16. Ewidencja delegacji służbowych
 17. Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych
 18. Rejestr wypadków przy pracy
 19. Archiwum Urzędu Gminy w Lubrzy

 

Referat Planowania i Finansów

 1. Wykaz podatników korzystających z ulg, umorzeń bądź rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych
 2. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
 3. Ewidencja wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych należności podatkowych
 4. Ewidencja dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych
 5. Ewidencja dochodów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych
 6. Ewidencje podatkowe nieruchomości
 7. Ewidencje środków transportowych
 8. Rejestry wymiarowe
 9. Rejestry przypisów i odpisów
 10. Rejestry ulg podatkowych
 11. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
 12. Ewidencja raportów kasowych
 13. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 14. Ewidencja środków trwałych
 15. Ewidencja pozostałych środków
 16. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
 17. Ewidencja sum depozytowych
 18. Ewidencja zaangażowania wydatków budżetowych
 19. Ewidencja faktur zakupu
 20. Ewidencja ZFŚS
 21. Ewidencja wyciągów bankowych
 22. Ewidencja poleceń księgowania
 23. Ewidencja dochodów z tyt. opłat za wieczyste użytkowanie
 24. Ewidencja dochodów z tyt. dochodów ze sprzedaży mienia gminnego
 25. Ewidencja dochodów z tyt. dochodów z dzierżaw gminnych
 26. Ewidencja upomnień z dochodów niepodatkowych
 27. Ewidencja faktur sprzedaży
 28. Ewidencja wyciągów bankowych
 29. Ewidencja poleceń księgowania
 30. Ewidencja dochodów i zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 31. Rejestr deklaracji składanych przez mieszkańców Gminy Lubrza z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Stanu Cywilnego, Referat Spraw Obywatelskich, Obronnych i Zarządzania Kryzysowego

 1. Rejestr mieszkańców
 2. Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 3. Rejestr wyborców
 4. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży
 5. Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży
 6. Rejestr wydanych zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia na miejscu sprzedaży
 7. Rejestr licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 8. Rejestr innych obiektów w których są świadczone usługi hotelarskie
 9. Rejestr wniosków o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców
 10. Rejestr wniosków o udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
 11. Rejestr stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)
 12. Rejestr uznań
 13. Rejestr decyzji administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk
 14. Rejestr przyjętych zapewnień do ślubu cywilnego
 15. Rejestr wydawanych zaświadczeń do ślubu wyznaniowego
 16. Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności
 17. Rejestr osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej
 18. Rejestr osób objętych kwalifikacja wojskową
 19. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych (pozwoleń na organizację zbiórek publicznych)
 20. Rejestr wydanych decyzji administracyjnych (pozwoleń na organizację imprez masowych)
 21. Dziennik ewidencji wytworzonych dokumentów niejawnych
 22. Dziennik korespondencji dokumentów niejawnych
 23. Ewidencja zawartych porozumień w celu realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
 24. Ewidencja formacji OC
 25. Gminna ewidencja zabytków
 26. Archiwum USC

Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

 1. Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 2. Rejestr decyzji o ustaleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu
 3. Rejestr pozwoleń na budowę wydanych przez Starostę Prudnickiego dla inwestycji na terenie Gminy Lubrza
 4. Rejestr sporządzonych planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 5. Rejestr obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego
 6. Rejestr zamówień publicznych do 130 000 zł netto
 7. Rejestr wydanych zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
 8. Ewidencja dróg gminnych i mostów
 9. Rejestr decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
 10. Rejestr decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie dróg gminnych
 11. Ewidencja bezodpływowych zbiorników na nieczystości bytowe
 12. Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
 13. Ewidencja kart przekazania odpadów
 14. Rejestr działalności regulowanej
 15. Ewidencja sprzętu OSP
 16. Ewidencja azbestu
 17. Ewidencja udzielonych dotacji na wymianę kotła c.o.
 18. Ewidencja odpadów
 19. Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości
 20. Ewidencja opłat za użytkowanie wieczyste
 21. Ewidencja opłat dzierżawnych
 22. Ewidencja sprzedaży nieruchomości gruntowych
 23. Ewidencja złóż i kopalin
 24. Ewidencja podziałów i rozgraniczeń
 25. Ewidencja zakupu nieruchomości
 26. Ewidencja porządkowa nieruchomości
 27. Ewidencja komunalizacji mienia Skarbu Państwa
 28. Ewidencja udzielonej dotacji na budowę lub wymianę zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe
 29. Ewidencja umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomości
 30. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie orózniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 31. Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 32. Ewidencja udzielonych i cofnietych zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Stanowisko ds. oświaty

 1. Ewidencja obowiązku nauki
 2. Ewidencja uczniów, którzy kończą naukę zawodu
 3. Ewidencja szkół niepublicznych