Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Lubrzy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubrzy.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 1. Akty prawa miejscowego.
 2. Skany dokumentów.
 3. https://bip.lubrza.opole.pl/1675/873/zarzadzenie-wojta-w-sprawie-przyjecia-gminnej-ewidencji-zabytkow-z-terenu-gminy-lubrza.html 
 4. https://bip.lubrza.opole.pl/388/442/wykaz-osob-prawnych-i-fizycznych-oraz-jednostek-organizacyjnych-nieposiadajacych-osobowosci-prawnej-ktorym-w-zakresie-podatkow-lub-oplat-udzielono-ulg-odroczen-lub-rozlozono-splate-na-raty-w-kwocie-przewyzszajacej-500-zl.html
 5. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12398/zarzadzenie-wojta-wraz-z-projektem-uchwaly.pdf
 6. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12424/sprawozdanie-z-przeprowadzonych-konsultacji-spolecznych.pdf
 7. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12397/formularz-zgloszenia.pdf
 8. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12209/obwieszczenie-skladanie-wnioskow-do-studium-przez-zainteresowane-strony.pdf
 9. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12760/obwieszczenie-w-sprawie-wydania-decyzji-celu-publicznego-nr-267332019.pdf
 10. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12732/03_informacja_o-uniewaznieniu_postepowania.pdf
 11. https://bip.lubrza.opole.pl/download/attachment/12445/ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania.pdf

Wynik analizy (ocena dostępności)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-23.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Malinowski, informatyk@lubrza.opole.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 4074650. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2013-07-11.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-09-18.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-231 Lubrza, ul. Wolności 73
Tel.: 77 4074650
Faks: 77 4074651
E-mail:
Strona internetowa: lubrza.opole.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.bip.lubrza.opole.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu jest zlokalizowany w budynku dwupiętrowym, pozbawionym windy. 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

https://lubrza.opole.pl/200/informacja-o-sposobie-komunikowania-sie-z-urzedem-gminy-w-lubrzy-dla-osob-uprawnionych-nieslyszacych-niedoslyszacych-gluchoniemych.htmlMetryczka
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×