Przejdź do treści strony

Urząd Gminy w Lubrzy

Biuletyn Informacji Publicznej

Kadencja 2018-2023

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf Uchwały Rady Gminy Lubrza kadencja 2018-2013

L.p Numer i data Uchwały w sprawie do pobrania status głosowanie informacje
1.

Nr I/1/2018
z dnia 21 listopada 2018r.  

Przewodniczącego Rady Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr I.1.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf

 
obowiązujący tajne

 
 
2 Nr I/2/2018
z dnia 21 listopada 2018r.

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Lubrza


PDFUchwała Nr I.2.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
 
obowiązujący tajne  
3 Nr I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018r.

  powołania stałych komisji rady gminy.

obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.3.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf
 
   
4 Nr I/4/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
PDFUchwała Nr I.4.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr I.4.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf  
5. Nr I/5/2018
z dnia 21 listopada 2018r.
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Lubrza.
PDFUchwała Nr I.5.2018 z dnia 21 listopada 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwała Nr I.5.2018 z dn. 21.11.2018r..pdf
 
 
6. Nr II/6/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.
Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Lubrza na 2019 rok PDFUchwała nr II.6.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.6.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
7. Nr II/7/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny
i Seniora

PDFUchwała nr II.7.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.7.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
8. Nr II/8/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.8.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 

obowiązujący

zmieniona Uchwałą Nr V/28/2019 z dn. 25.03.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr II.8.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
9 Nr II/9/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2019r.

PDFUchwała nr II.9.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.9.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
10 Nr II/10/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza

PDFUchwała nr II.10.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.10.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik
Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3611)
11 Nr II/11/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2018 r.

PDFUchwała nr II.11.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.11.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.01.2019r. poz.12)
12 Nr II/12/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała nr II.12.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.12.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
13 Nr II/13/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.13.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
uchylona uchwałą nr III/21/2019 z dn. 25.01.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr II.13.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
14 Nr II/14/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności świadczenia rzeczowego w formie artykułów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.14.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.14.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3612)
15 Nr II/15/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku , pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr II.15.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.15.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3613)
16 Nr II/16/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

PDFUchwała nr II.16.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.16.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2018r. poz. 3614)
17 Nr II/17/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

PDFUchwała nr II.17.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.17.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
 
18 Nr II/18/2018
z dnia 19 grudnia 2018r.

    uchwalenia budżetu    Gminy Lubrza na 2019 rok

PDFUchwała nr II.18.2018 z dnia 19 grudnia 2018r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr II.18.2018 z dn. 19.12.2018r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 15.01.2019r. poz. 244)
19 Nr III/19/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała nr III.19.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.19.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 6.02.2019r. poz. 493)
20 Nr III/20/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.
zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr III.20.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 
obowiązujący
PDFgłosowanie uchwały nr III.20.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf
 
 
21 Nr III/21/2019
z dnia 25 stycznia 2019r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

PDFUchwała nr III.21.2019 z dnia 25 stycznia 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr III.21.2019 z dn. 25.01.2019r..pdf

 
 
22 Nr IV/22/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za  korzystanie z  wychowania przedszkolnego                         w publicznych przedszkolach  prowadzonych  przez Gminę  Lubrza PDFUchwała Nr IV.22.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona uchwałą nr VIII/54/2019 z dn. 28.06.2019r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.22.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 860)
23 Nr IV/23/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności PDFUchwała Nr IV.23.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchylona Uchwałą nr XX/143/2020 z dn. 18.06.2020r

PDFgłosowanie uchwały nr IV.23.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 861)
24 Nr IV/24/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2019 PDFUchwała Nr IV.24.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.24.2019.pdf
 
 
25 Nr IV/25/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Lubrza oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji PDFUchwała Nr IV.25.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IV.25.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 5.03.2019r. poz. 862)
26 Nr IV/26/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr IV.26.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.26.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.03.2019r. poz. 1006)
27 Nr IV/27/2019
z dnia 28 lutego 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr IV.27.2019 z dnia 28 lutego 2019r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IV.27.2019.pdf
 
 
28 Nr V/28/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2015r.  PDFUchwała Nr V.28.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
 
obowiązujący  
 PDFgłosowanie uchwały nr V.28.2019.pdf

 
 
29 Nr V/29/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubrza oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy PDFUchwała Nr V.29.2019 z dnia 25 marca 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
Uchylona Uchwałą Nr XX/143/2020 z dnia 18.06.2020r.
 PDFgłosowanie uchwały nr V.29.2019.pdf

 
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1146)
30 Nr V/30/2019
z dnia 25 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr V.30.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.30.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1147)
31 Nr V/31/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących  z grupami obejmującymi  dzieci 6 letnie i dzieci młodsze PDFUchwała Nr V.31.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr V.31.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1148)
32 Nr V/32/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019 PDFUchwała Nr V.32.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.32.2019.pdf
 
 
33 Nr V/33/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na minikoparkę dla  Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr V.33.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.33.2019.pdf
 
 
34 Nr V/34/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie udzielania dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prężynie PDFUchwała Nr V.34.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.34.2019.pdf
 
 
35 Nr V/35/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr V.35.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.35.2019.pdf
 
 
36 Nr V/36/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr V.36.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr V.36.2019.pdf
 
 
37 Nr V/37/2019
z dnia 25 marca 2019r.
w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFUchwała Nr V.37.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/61/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.37.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1149)
38 Nr V/38/2019
z dnia 25 marca 2019r.
sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

PDFUchwała Nr V.38.2019 z dnia 25 marca 2019r...pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

utraciła moc na podst. Uchwały Nr IX/62/2019 z dn. 9.07.2019r.

PDFgłosowanie uchwały nr V.38.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.03.2019r. poz. 1150)
39 Nr VI/39/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głubczycach
PDFUchwała Nr VI.39.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
Uchylona Uchwałą Nr VII/45/2019 z dn. 11.06.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr VI.39.2019.pdf
 
 
40 Nr VI/40/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Lubrza na 2019 r. PDFUchwała Nr VI.40.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.40.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.7.05.2019r. poz. 1720)
41 Nr VI/41/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr VI.41.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.41.2019.pdf
 
 
42 Nr VI/42/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr VI.42.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VI.42.2019.pdf
 
 
 
43 Nr VI/43/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność
Gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VI.43.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Uchwała zaskarżona przez
Wojewodę Opolskiego do Wojew.Sądu Administracyjnego w Opolu - skarga Nr PN.III.4131.5.32.2019.CW z dnia 12.06.2019r
.
WYROK WSA z dnia 10.10.19r. sygn. II SA/Op 254/19  - Uchwała nieważna  w części obejmującej § 8 ust. 3 i ust. 4 oraz § 9 ust. 4, ust. 5 i ust. 6

PDFgłosowanie uchwały nr VI.43.2019.pdf

 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1641)
44 Nr VI/44/2019
z dnia 25 kwietnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów
wymiany źródeł ciepła w roku 2019 w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie
PDFUchwała Nr VI.44.2019 z dnia 25 kwietnia 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VI.44.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.29.04.2019r. poz. 1642)
45 Nr VII/45/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lubrza do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PDFUchwała Nr VII.45.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.45.2019.pdf
 
 
46 Nr VII/46/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFUchwała Nr VII.46.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
 
47 Nr VII/47/2019
z dnia 11 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

 

PDFUchwała Nr VII.47.2019 z dnia 11 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VII.47.2019.pdf
 
 
48 Nr VIII/48/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie nie udzielenia Wójtowi Gminy Lubrza wotum zaufania

PDFUchwała Nr VIII.48.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.48.2019.pdf
 
 
49 Nr VIII/49/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza
za 2018r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
PDFUchwała Nr VIII.49.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.49.2019.pdf
 
 
50 Nr VIII/50/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2018 r. PDFUchwała Nr VIII.50.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.50.2019.pdf
 
 
51 Nr VIII/51/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądowych  na kadencję 2020 – 2023 PDFUchwała Nr VIII.51.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.51.2019.pdf
 
 
52 Nr VIII/52/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku PDFUchwała Nr VIII.52.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.52.2019.pdf
 
 
53 Nr VIII/53/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji
o kandydatach na ławników 
PDFUchwała Nr VIII.53.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.53.2019.pdf
 
 
54 Nr VIII/54/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach  prowadzonych przez Gminę  Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.54.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.54.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.8.07.2019r. poz. 2343)
55 Nr VIII/55/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r.

PDFUchwała Nr VIII.55.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.55.2019.pdf
 
 
 
56 Nr VIII/56/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr VIII.56.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.56.2019.pdf
 
 
 
57 Nr VIII/57/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Lubrza PDFUchwała Nr VIII.57.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.57.2019.pdf
 
 
 
58 Nr VIII/58/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXVI/259/2018 Rady Gminy Lubrza z dnia 31 października 2018r w sprawie Regulaminu Dostarczania Wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr VIII.58.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.58.2019.pdf
 
 
 
59 Nr VIII/59/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną przez Wojewodę Opolskiego
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na Uchwałę Nr VI/43/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy Lubrza oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
PDFUchwała Nr VIII.59.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.59.2019.pdf
 
 
60 Nr VIII/60/2019
z dnia 28 czerwca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargoweg i zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat PDFUchwała Nr VIII.60.2019 z dnia 28 czerwca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr VIIII.60.2019.pdf
 
 
61 Nr IX/61/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, a także opłat lokalnych: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty targowej
w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PDFUchwała Nr IX.61.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.61.2019..pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2392)
62 Nr IX/62/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/70/2015 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 października 2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFUchwała Nr IX.62.2019 z dnia 9 lipca 2019r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.62.2019.pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.12.07.2019r. poz. 2393)
63 Nr IX/63/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr IX.63.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr IX.63.2019.pdf Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.17.07.2019r. poz. 2462)
64 Nr IX/64/2019
z dnia 9 lipca 2019r.

w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr IX.64.2019 z dnia 9 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr IX.64.2019.pdf  
65 Nr X/65/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

PDFUchwała Nr X.65.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
Nr XI/72/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr x.65.2019.pdf
 
 
66 Nr X/66/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej;

PDFUchwała Nr X.66.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
Uchylona Uchwałą Nr XI/73/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr x.66.2019.pdf
 
 
67 Nr X/67/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020r. pomocy finansowej   PDFUchwała Nr X.67.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
Uchylona Uchwałą Nr XI/74/2019 z dnia 26.08.2019r. PDFgłosowanie uchwały nr x.67.2019.pdf
 
 
68 Nr X/68/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr X.68.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.68.2019.pdf
 
 
69 Nr X/69/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
w sprawie  zmian budżetu Gminy Lubrza  na  2019 rok; PDFUchwała Nr X.69.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.69.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn.26.07.2019r. poz. 2510)
70 Nr X/70/2019
z dnia 19 lipca 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr X.70.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr x.70.2019.pdf
 
 
71 Nr X/71/2019
z dnia 19 lipca 2019r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Lubrza, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

PDFUchwała Nr X.71.2019 z dnia 19 lipca 2019r...pdf
 
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr x.71.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 22.07.2019r. poz. 2485)
72 Nr XI/72/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Lubrza a Powiatem Prudnickim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

PDFUchwała Nr XI.72.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.72.2019.pdf
 
 
73 Nr XI/73/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej PDFUchwała Nr XI.73.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.73.2019.pdf
 
 
74 Nr XI/74/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowi Prudnickiemu w 2020 r. pomocy finansowej

PDFUchwała Nr XI.74.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.74.2019.pdf
 
 
75 Nr XI/75/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r.

PDFUchwała Nr XI.75.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.75.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)
76 Nr XI/76/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej

PDFUchwała Nr XI.76.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.76.2019.pdf
 
 
77 Nr XI/77/2019
z dnia 26 sierpnia 2019r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Lubrza

PDFUchwała Nr XI.77.2019 z dnia 26 sierpnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XI.77.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.09.2019r. poz. 2731)
78 Nr XII/78/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.78.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.78.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
79 Nr XII/79/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.79.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.79.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
80 Nr XII/80/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.80.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.80.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
81 Nr XII/81/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.81.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.81.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
82 Nr XII/82/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XII.82.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.82.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
83 Nr XII/83/2019
z dnia 27 września 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2019 r. PDFUchwała Nr XII.83.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.83.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 3.10.2019r. poz. 3103)
84 Nr XII/84/2019
z dnia 27 września 2019r.
zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XII.84.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XII.84.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
 
85 Nr XII/85/2019
z dnia 27 września 2019r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFUchwała Nr XII.85.2019 z dnia 27 września 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XII.85.2019 z dn. 27 września 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 1.10.2019r. poz. 3043)
86 Nr XIII/86/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2020 -2023 PDFUchwała Nr XIII.86.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.86.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
87 Nr XIII/87/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XIII.87.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.87.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
88 Nr XIII/88/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/190/2017 Rady Gminy Lubrza
z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na samochód ciężarowy z urządzeniem hakowym dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy
PDFUchwała Nr XIII.88.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.88.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
89 Nr XIII/89/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. PDFUchwała Nr XIII.89.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z mocą obowiązujaca od dnia 1.01.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIII.89.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 29.10.2019r. poz. 3316)
90 Nr XIII/90/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIII.90.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego
Uchylona Uchwałą Nr XIV/4100/2019 z dn. 21.11.2019r.
PDFgłosowanie uchwały nr XIII.90.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3329)
91 Nr XIII/91/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XIII.91.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.91.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 30.10.2019r. poz. 3330)
92 Nr XIII/92/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIII.92.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.92.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
92 Nr XIII/93/2019
z dnia 25 października 2019r.

w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego

PDFUchwała Nr XIII.93.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIII.93.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
94 Nr XIII/94/2019
z dnia 25 października 2019r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
PDFUchwała Nr XIII.94.2019 z dnia 25 października 2019r...pdf
 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/135/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIII.94.2019 z dn. 25 października 2019r..pdf
 
 
95 Nr XIV/95/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XIV.95.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.95.2019.pdf
 
 
96 Nr XIV/96/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XIV.96.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
 
 1 stycznia 2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XIV.96.2019.pdf
 
 
97 Nr XIV/97/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XIV.97.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z moca obowiązujaca od dnia 1 stycznia 2020r.

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.137.2019.CW z dnia 9.12.2019r.

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XIV.97.2019.pdf
 

 

PDFgłosowanie uchwały nr XIV.97.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3578)
98 Nr XIV/98/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XIV.98.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.98.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3579)
99 Nr XIV/99/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie  zmian wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XIV.99.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XIV.99.2019.pdf
 
 
100 Nr XIV/100
/2019
z dnia 21 listopada 2019r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XIV.100.2019 z dnia 21 listopada 2019r...pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Zmieniona Uchwała Nr XXII/175/2020 z dn. 29.09.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XIV.100.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 25.11.2019r. poz. 3580)
101 Nr XV/101/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie załatwienia skargi
z dnia 7 listopada 2019r. na działalność Wójta Gminy Lubrza
PDFUchwała Nr XV.101.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie Uchwały Nr XV.101.201.pdf
 
 
102 Nr XV/102/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie umowy dzierżawy
PDFUchwała Nr XV.102.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.102.2019.pdf
 
 
103 Nr XV/103/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii
i Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Lubrza
na 2020 rok

PDFUchwała Nr XV.103.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.103.2019.pdf
 
 
104 Nr XV/104/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XV.104.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/136/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XV.104.2019.pdf
 
 
105 Nr XV/105/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XV.105.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący - Zmieniona Uchwała Nr XIX/137/2020 z dn. 03.06.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XV.105.2019.pdf
 
 
106 Nr XV/106/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie przyjęcia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie Gminy Lubrza w Latach 2010-2032 - Aktualizacja stan na 2019r. PDFUchwała Nr XV.106.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.106.2019.pdf
 
 
107 Nr XV/107/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XV.107.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 

14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego

Rozstrzygnięcie RIO ( uchwała Nr 3/11/2020 z dn. 22.01.20r.) – nieważność zapisu w OBJAŚNIENIACH do deklaracji lit. B
Uchylona Uchwałą Nr XX/146/2020 z dnia 18.06.2020r.

PDFgłosowanie uchwały nr XV.107.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4067)
108 Nr XV/108/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych PDFUchwała Nr XV.108.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.108.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4068)
109 Nr XV/109/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2019r. PDFUchwała Nr XV.109.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.109.2019.pdf
 
 
110 Nr XV/110/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XV.110.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.110.2019.pdf
 
 
111 Nr XV/111/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie   wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XV.111.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.111.2019.pdf
 
 
112 Nr XV/112/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                          i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XV.112.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.112.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4069)
113 Nr XV/113/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie zaproszenia imiennie rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji do osiedlenia się na terenie Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XV.113.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XV.113.2019.pdf
 
 
114 Nr XV/114/2019
z dnia 19 grudnia 2019r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubrza na 2020 rok PDFUchwała Nr XV.114.2019 z dnia 19 grudnia 2019r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XV.114.2019.pdf
 
Dziennik Urzęd Woj. Opolskiego z dn. 20.12.2019r. poz. 4070)
115 Nr XVI/115/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Lubrza instrumentem płatniczym
 
PDFUchwała Nr XVI.115.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.115.2020.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 646
116 Nr XVI/116/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r PDFUchwała Nr XVI.116.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.116.2020.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 21.02.2020r. poz. 647
117 Nr XVI/117/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVI.117.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.117.2020.pdf
 
 
118 Nr XVI/118/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.118.2020 z dnia 20 lutego 2020r...pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.118.2020.pdf
 
 
119 Nr XVI/119/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.119.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.119.2020.pdf
 
 
120 Nr XVI/120/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.120.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.120.2020.pdf

 
 
121 Nr XVI/121/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.121.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.120.2020.pdf

 
 
122 Nr XVI/122/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XVI.122.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
 
obowiązujący PDFgłosowanie uchwały nr XVI.121.2020.pdf

 
 
123 Nr XVI/123/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  na rok budżetowy 2020 PDFUchwała Nr XVI.123.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
 

uchwała NIEWAŻNA

PDFRozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XVI.123.2020.pdf
 

PDFgłosowanie uchwały nr XVI.123.2020.pdf
 

 
 
124 Nr XVI/124/2020
z dnia 20 lutego 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie  Lubrza na rok szkolny 2019/2020 PDFUchwała Nr XVI.124.2020 z dnia 20 lutego 2020r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVI.124.2020.pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 20.02.2020r. poz. 639
125 Nr XVII/125/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na 2020r PDFUchwała Nr XVII.125.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie uchwały nr XVII.125.2020.pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.03.2020r. poz. 941
126 Nr XVII/126/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVII.126.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie uchwały nr XVII.126.2020.pdf
 
 
127 Nr XVII/127/2020
z dnia 12 marca 2020r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lubrza na rok 2020 PDFUchwała Nr XVII.127.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie uchwały nr XVII.127.2020.pdf

 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 13.03.2020r. poz. 942
128 Nr XVII/128/2020
z dnia 12 marca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XVII.128.2020 z dnia 12 marca 2020r..pdf
 
Uchylona  Uchwała Nr XVIII/133/2020 z dn. 24.04.2020r. PDFgłosowanie uchwały nr XVII.128.2020.pdf
 
 
129 Nr XVIII/129/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Wójta Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XVIII.129.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.129.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
130 Nr XVIII/130/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.

w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r.

PDFUchwała Nr XVIII.130.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.130.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
131 Nr XVIII/131/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XVIII.131.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.131.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
132 Nr XVIII/132/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubrza. PDFUchwała Nr XVIII.132.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.132.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 28.04.2020r. poz. 1294
133 Nr XVIII/133/2020
z dnia 24 kwietnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XVIII.133.2020 z dnia 24 kwietnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XVIII.133.2020 z dn. 24.04.2020r..pdf
 
 
134 Nr XIX/134/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubrza na lata 2020 – 2025 PDFUchwała Nr XIX.134.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.134.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
135 Nr XIX/135/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
PDFUchwała Nr XIX.135.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.135.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
136 Nr XIX/136/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2020r.

 
PDFUchwała Nr XIX.136.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.136.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
137 Nr XIX/137/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2020r. PDFUchwała Nr XIX.137.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.137.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
138 Nr XIX/138/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XIX.138.2020 z dnia 3 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.138.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
139 Nr XIX/139/2020
z dnia 3 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.139.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XIX.139.2020 z dn. 03.06.2020r..pdf
 
 
140 Nr XX/140/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/172/2013 Rady Gminy Lubrza z dnia 22 marca 2013r. w sprawie postanowienia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady.

PDFUchwała Nr XIX.140.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.140.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
141 Nr XX/141/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza

PDFUchwała Nr XX.141.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 

14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

Uchwała nieważna - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego PN.III.4131.1.71.2020.CW z dnia 14.07.2020r.PDFRozstrzygniecie nadzorcze.pdf

PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.141.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
142 Nr XX/142/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewnego PDFUchwała Nr XX.142.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.142.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
143 Nr XX/143/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz sposobu obliczenia opłaty na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. PDFUchwała Nr XX.143.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.143.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
144 Nr XX/144/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym PDFUchwała Nr XX.144.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.144.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
145 Nr XX/145/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.145.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.145.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
146 Nr XX/146/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała Nr XX.146.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.146.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
147 Nr XX/147/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 kwietnia 2020r. na zachowanie Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.147.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.147.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
148 Nr XX/148/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia 12 maja 2020r. na działalność Wójta Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XX.148.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.148.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
149 Nr XX/149/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XX.149.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.149.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
150 Nr XX/150/2020
z dnia 18 czerwca 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XX.150.2020 z dnia 18 czerwca 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XX.150.2020 z dn. 18.06.2020r..pdf
 
 
151 Nr XXI/151/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania PDFUchwała Nr XXI.151.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.151.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
152 Nr XXI/152/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lubrza za 2019r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubrza za 2019r. PDFUchwała Nr XXI.152.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.152.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
153 Nr XXI/153/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubrza za 2019r. PDFUchwała Nr XXI.153.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.153.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
154 Nr XXI/154/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie załatwienia skargi z dnia  9 czerwca 2020r. na działalność dyr. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy. PDFUchwała Nr XXI.154.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.154.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
155 Nr XXI/155/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy PDFUchwała Nr XXI.155.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.155.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
156 Nr XXI/156/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lubrza na rok szkolny 2020/2021 PDFUchwała Nr XXI.156.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.156.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 7.08.2020r. poz. 2202
157 Nr XXI/157/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Lubrza
z Powiatem Prudnickim przy realizacji zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1615 O relacji Trzebina – Krzyżkowice - Granica Państwa, na odcinku od km 0+000 od skrzyżowania DK 41w miejscowości Trzebina do skrzyżowania z DP Nr 1250 O,
w km 5 +805 wraz z budową nowego mostu o nr JNI 01011347 w miejscowości Trzebina” i udzielenia pomocy finansowej w tym zakresie
PDFUchwała Nr XXI.157.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.157.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
158 Nr XXI/158/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXI.158.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.158.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
159 Nr XXI/159/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXI.159.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.159.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
160 Nr XXI/160/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXI.160.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.160.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
161 Nr XXI/161/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXI.161.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.161.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn. 7.08.2020r. poz. 2203
162 Nr XXI/162/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie przyjęcia apelu Rady Gminy Lubrza w sprawie potrzeby ogłoszenia stanu klęski na terenie Gminy Lubrza w związku z wystąpieniem plagi gryzoni polnych PDFUchwała Nr XXI.162.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.162.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
163 Nr XXI/163/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.163.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.163.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
164 Nr XXI/164/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.164.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.164.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
165 Nr XXI/165/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.165.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.165.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
166 Nr XXI/166/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.166.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.166.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
167 Nr XXI/167/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.167.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.167.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
168 Nr XXI/168/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.168.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.168.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
169 Nr XXI/169/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.169.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.169.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
170 Nr XXI/170/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.170.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.170.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf
 
 
171 Nr XXI/171/2020
z dnia 6 sierpnia 2020r.
w sprawie powierzenia spółce pod nazwą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadań własnych Gminy Lubrza dzierżawy PDFUchwała Nr XXI.171.2020 z dnia 6 sierpnia 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXI.171.2020 z dn. 6.08.2020r..pdf  
172 Nr XXII/172/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lubrza na lata 2020-2024 PDFUchwała Nr XXII.172.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.172.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2746 
173 Nr XXII/173/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie utworzenia Związku Powiatowo - Gminnego „Pogranicze Głubczycko – Prudnickie” PDFUchwała Nr XXII.173.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
z dniem podjęciaPDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.173.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf  
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.173.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf

 
 
174 Nr XXII/174/2020
z dnia 29 września 2020r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza PDFUchwała Nr XXII.174.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego

PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.174.2020 z dn. 29.09.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2747 
175 Nr XXII/175/2020
z dnia 29 września 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia PDFUchwała Nr XXII.175.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
14 dni po opublikowaniu w dzienniku Urzędowym Woj. opolskiego PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.175.2020 z dn. 29.09.2020r..docx.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.7.10.2020r. poz. 2748 
176 Nr XXII/176/2020
z dnia 29 września 2020r.
zmieniająca uchwałę w sprawie  zaciągnięcia kredytu bankowego PDFUchwała Nr XXII.176.2020 z dnia 29 września 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia
PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.176.2020 z dn. 29.09.2020r..docx.pdf
 
 
177 Nr XXII/177/2020
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała Nr XXII.177.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXII.177.2020 z dn. 5.10.2020r..docx.pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z dn.12.10.2020r. poz. 2789 
178 Nr XXII/178/2020
z dnia 5 października 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała Nr XXII.178.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.178.2020 z dn. 5.10.2020r..pdf
 
 
179 Nr XXIII/179/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 PDFUchwała Nr XXII.179.2020 z dnia 5 października 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.179.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
180 Nr XXIII/180/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała Nr XXIII.180.2020 z dnia 26 października 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.180.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
181 Nr XXIII/181/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.181.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.181.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
182 Nr XXIII/182/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.182.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.182.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
183 Nr XXIII/183/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.183.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.183.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
184 Nr XXIII/184/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
PDFUchwała nr XXIII.184.2020 z dnia 26 październik 2020.pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.184.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
185 Nr XXIII/185/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie  zmian  budżetu Gminy Lubrza na  2020r. PDFUchwała nr XXIII.185.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.185.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
Dziennik Urzędowy Woj. Opolskiego  z 2020r. poz. 2859 
186 Nr XXIII/186/2020
z dnia 26 października 2020r.
w sprawie  zmian  wieloletniej prognozy finansowej PDFUchwała nr XXIII.186.2020 z dnia 26 październik 2020r..pdf
 
z dniem podjęcia PDFgłosowanie Uchwały Nr XXIII.186.2020 z dn. 26.10.2020r..pdf
 
 
             

 

Metryczka
 • opublikowano:
  23-11-2018 12:57
  przez: Alina Woehl
 • zmodyfikowano:
  30-10-2020 11:35
  przez: Alina Woehl
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Lubrzy
  odwiedzin: 2081
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Lubrzy
48-231 Lubrza
ul. Wolności 73

Dane kontaktowe:

fax: 77 4074651
e-mail: urzad@lubrza.opole.pl
strona www: lubrza.opole.pl