Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji

Informacja dotycząca sposobu składania skarg, wniosków i petycji.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., DZIAŁ VIII Kodeksu postępowania administracyjnego pt. „Skargi i wnioski”).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46).
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz.1195).
 4. Zarządzenie Nr OR.120.48.2015 Wójta Gminy Lubrza z dnia 17 lipca 2015r. sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Lubrzy.

Skargi : składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Wnioski: składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,
 • wzmocnienia praworządności,
 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
 • ochrony własności,
 • lepszego zaspakajania potrzeb ludności.

Petycje: składa się do organów właściwych.

Przedmiotem petycji może być:

żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Tryb zgłaszania :

 1. Skargi, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 2. Petycje mogą być wnoszone pisemnie lub w formie elektronicznej.
 3. Skargi, wnioski i petycje nie mogą być wnoszone telefonicznie.

Skargi, wnioski i petycje nie zawierające imienia i nazwiska (oznaczenia podmiotu) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dane adresowe do wnoszenia skarg, wniosków i petycji

Poczta tradycyjna:

 

  Urząd Gminy w Lubrzy
  ul. Wolności 73
  48-231 Lubrza

  Rada Gminy Lubrza
  ul. Wolności 73
  48-231 Lubrza

Faks:

  (077)4074651

E-mail:

Skrytka ePUAP:

 r78vs97jiw

Miejsce złożenia :

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków

Wójt Gminy

 w każdy poniedziałek od godz. 1300 do 1600
po wcześniejszym ustaleniu terminu

Sekretarz Gminy

 w każdy poniedziałek od godz. 1300 do 1600
po  wcześniejszym ustaleniu terminu.

Przewodniczący Rady Gminy

po wcześniejszym ustaleniu terminu

Kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach 

 codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy

Opłaty :
Wniesienie skargi, wniosku lub petycji oraz późniejsze ich rozpatrzenie zwolnione jest z opłat skarbowych.

Termin odpowiedzi :

 1. Załatwianie skargi, wniosków następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu jednego miesiąca.
 2. Załatwianie petycji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy.
 3. W przypadku nie załatwienia sprawy w tym czasie, skarżący/wnioskodawca lub wnoszący petycję zostaje powiadomiony o przyczynach zwłoki oraz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy :

 1. Skarżący/wnoszący petycję niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi/petycji może ją ponowić. W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę/petycję podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
 2. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi. Prawo wniesienia skargi służy również w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie.
 3. Nie jest dopuszczalne wniesienie skargi w przedmiocie sposobu rozpatrzenia petycji.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działa w granicach prawem dozwolonych.

UWAGA!
PRZYJMOWANIE I ROZPATRYWANIE PETYCJI ODBYWA SIĘ ZGODNIE Z PRZEPISAMI ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz. 1195) – ustawa wchodzi w życie w dniu 6 września 2015r.

 

Pliki do pobrania :

 1. Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, DZIAŁ VIII – Skargi i wnioski).PDFKPA -wyciąg Dz. VIII.pdf (227,91KB)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. 2002 Nr 5, poz. 46). PDFRozporządzenie RM.pdf (220,95KB)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U z 2014r. poz.1195). PDFUstawa o petycjach.pdf (360,17KB)
 4. Zarządzenie Nr OR.120.48.2015 Wójta Gminy Lubrza z dnia 17 lipca 2015r. sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Lubrzy. PDFZarządzenie nr OR 120.48.2015 z dnia 17 lipca 2015r..pdf (1,46MB)
 5. PDFKlauzula informacyjna - petycje.pdf (76,42KB)
 6. PDFKlauzula informacyjna skargi i wnioski.pdf (77,18KB)